kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Rotterdam-Provincie Z-H regionaal Haven Industrieel Cluster - Groen (P6.SR.R2)

Gesloten per 01-09-21

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 7.000.000,00 voor projecten die, in het licht van de afspraken uit het Klimaatakkoord, bijdragen aan een CO2-emissiearme en grondstoffen neutrale industrie in het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam. De call richt zich specifiek op drie thema’s:

  1. a) het nuttig gebruik van CO2 uit industriële emissies (de zogenaamde CCU, Carbon Capture Utilization);
  2. b) de inzet van biogrondstoffen voor de productie van chemicaliën en / of biobrandstoffen (de zogenaamde biobased projecten)
  3. c) de verwerking van afvalstromen (zoals plastic en GFT) tot nuttige moleculen (de zo-genaamde Waste-to-Value projecten).

Binnen deze drie thema’s gaat het om ‘icoonprojecten’ die bouwstenen vormen voor de realisatie van een circulaire, groene en gedecarboniseerde chemische industrie in het HIC Rotterdam. De betreffende projecten vernieuwen bestaande waardeketens of vormen de bouwsteen van nieuwe (passende) waardeketens in het HIC Rotterdam. De fysieke landing in het HIC is veiliggesteld en inpassing in lokale waardeketens wordt gefaciliteerd.

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 2.000.000 per aanvraag en maximaal 60% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van de programmawijziging voor REACT Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend beleid:

Klimaatakkoord 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/zuid-holland) of (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/rotterdam/)

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen de regionale actielijnen Groen en Digitaal zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.