kansenvoorwest-logo-middel-3186

organisatie

Opzet

Kansen voor West II is een geïntegreerd programma voor de Randstad in brede zin. Het omvat het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Kansen voor West II onderkent dat er extra aandacht nodig is voor de specifieke situatie van de vier grote steden in dit gebied: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit vertaalt zich in een programmadeel West-Regio en stedelijke programmadelen voor de vier steden.

Management Autoriteit

De Management Autoriteit (MA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele programma Kansen voor West. De MA is ondergebracht bij de Gemeente Rotterdam.

Programmabureaus en steunpunten

Binnen de totale beschikbare subsidie is een deel gereserveerd voor de vier grote steden. Omdat de colleges van Burgemeester en Wethouders, binnen de voorwaarden van het operationeel programma, beslissingen kunnen nemen over projecten uit het stedelijke programmadeel, hebben de  steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag ieder een Programmabureau. Het stedelijk programmadeel van Rotterdam wordt direct door de Managementautoriteit uitgevoerd. De acht partners (g4-p4) hebben ieder een Steunpunt, waar aanvragers en initiatiefnemers terecht kunnen voor informatie en andere vormen van ondersteuning. Voor de besluitvorming rond en de afwikkeling van projecten van het regionaal programmadeel (innovatie en koolstofarme economie) is een gezamenlijk Programmabureau ingericht bij de Management Autoriteit. 

Deskundigencommissies

In de Verordening staat dat stakeholders en andere betrokkenen geen rol mogen spelen bij de beoordeling van projectaanvragen. Daarom zijn er zo evenwichtig mogelijke deskundigencommissies ingericht, met vertegenwoordigers uit de kenniswereld, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook is er gekeken naar leeftijdsopbouw en geslacht. Alle leden zitten er op eigen titel, op basis van gezag en inhoudelijke expertise.

De deskundigencommissie van Kansen voor West II bestaat per 4 november 2022 inmiddels uit 10 leden. Wilt u meer weten over hun achtergrond, klik dan op hun naam.

Deskundigen

Bovenstaande personen vertegenwoordigen kennisinstellingen (4), bedrijfsleven (4) en overheid (2). Alle personen zijn breed georiënteerd op het thema innovatie met specialistische kennis op het gebied van één of meer topsectoren. Tenminste vier personen zijn tevens inzetbaar op het thema koolstofarme economie.

De Deskundigencommissie heeft bovendien ruimschoots kennis en ervaring op het gebied van businesscase beoordeling, beoordeling van project(plan)en, duurzaamheid en EFRO.

Audit- en certificeringsautoriteit

Voor de verificatie van het management en controlesysteem van het programma is de Auditautoriteit van het ministerie van Financiën aangewezen. Voor de certificering van betalingen door toezicht op juistheid, rechtmatigheid en volledigheid is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als Certificeringsautoriteit aangewezen.

Comité van Toezicht

Tenslotte is er het Comité van Toezicht. Dit comité kent een brede samenstelling , met vertegenwoordigers van betrokken gemeenten, provincies en ministeries, van het bedrijfsleven, de sociale partners, kennisinstellingen, natuur- milieu- en landschapsorganisaties en de Europese Commissie. Het voorzitterschap berust wisselend bij één van acht partners van het programma

De eerste taak van dit comité is op enige afstand toezicht houden op de uitvoering van het Operationeel Programma en sturing geven aan de strategie.

De tweede taak is die van ambassadeur zijn van het programma. Dit krijgt vorm door de eigen achterban enthousiast te maken voor het Programma en daar waar nodig deze achterban in te schakelen om passende projecten te werven.

Dit zijn de leden:


STEMHEBBEND

Overheid en partners
mw. S. Bruines, wethouder Den Haag (VZ)
mw. I. Zaal, gedeputeerde prov. Noord-Holland (Vicevoorzitter)

dhr. R.A.C.J. Simons, Beheerautoriteit wethouder Rotterdam
mw. F. Spijker, wethouder Leiden (roulerend G8)
mw. A.M.M. Bronswijk, manager Innovatie en Kennis Min. EZK 
mw. K. van Dantzig, gezant EU Agenda Stad Min. BZK

Econ/soc.partners
dhr. R. Krabbendam, directeur Public Affairs VNO-NCW West
dhr. H.P.S. Althuis, VSNU, directeur Valorisation TU Delft
dhr. A.P. Ouwehand, directeur Milieufederatie
mw. L. Tanis-Pinas, strategisch adviseur Bureau NDCR (Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme), 
dhr. M. Kloosterman, UASNL/hogescholen-Adjunct directeur Research funding - IXA, 
dhr. C. Driessen Werknemersorganisatie - FNV - Regionaal bestuur

RAADGEVEND

dhr. K. DeLanghe, DG Reg. Beleid Europese Commissie
dhr. R.G.H.J van Raak, Beheerautoriteit Kansen voor West
dhr. T. van Wissen, Audit Autoriteit Ministerie van Financien

 

Klik hier voor agenda's

Klik hier voor verslagen

Klik hier voor besluiten

Klik hier voor subsidieplafonds