kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling Provincie Zuid-Holland voor het MKB innovatieve projecten of haalbaarheidsstudies - P1.PZH.8

GESLOTEN PER 1 juli 2023

De provincie Zuid-Holland opent op 19 april 2023 een subsidieplafond van € 750.000,00 (waarvan € 190.000,00 Rijkscofinanciering) binnen Prioriteit 1 Versterken onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en doelstelling 1 Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten van het programma Kansen voor West II.

Deze kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

De beschikbaar gestelde middelen binnen dit deelplafond zijn uitsluitend bedoeld voor Zuid-Hollandse MKB’ers met innovatieve projecten of haalbaarheidsstudies binnen één van de volgende thema’s:

  • Verwaarding van organische (rest)stromen
  • Slimme systemen ter bevordering van een efficiëntere energievoorziening
  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving
  • Versnellen groene digitalisering in de tuinbouw

De provincie vindt het belangrijk dat de projecten bijdragen aan een versnelling van de energietransitie en/of de circulaire transitie en dat zij aantoonbaar bijdragen aan de Zuid-Hollandse economie. Een belangrijke eis is verder dat het project kan worden afgerond vóór 31-12-2023. Dit betekent dat alle kosten gemaakt en betaald moeten zijn op 31-12-2023.

Gezien de beperkte doorlooptijd zijn we vooral op zoek naar innovaties die binnen de gestelde termijn gevalideerd, doorontwikkeld en/of opgeschaald kunnen worden. Subsidiabele kosten betreffen bijvoorbeeld kosten voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek, kosten voor een machine om opschaling mogelijk te maken of kosten voor het testen en/of valideren van een innovatie in een regionaal fieldlab of real life omgeving.

Het maximale subsidiebedrag per project betreft € 150.000 en de totaal subsidiabele kosten bedragen minimaal € 100.000 per project. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende subsidiabele kosten.

Vigerend beleid passage met document: Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025

Voor deze openstelling zijn aanvullend Rijksmiddelen beschikbaar. 

Rijkscofinanciering
Binnen de regionale actielijnen Innovatie en Klimaat zal de Beheerautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

 

Publicatie openstelling:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-165448.html