kansenvoorwest-logo-middel-3186

prioriteiten

Prioriteit 1. Innovatie bij het MKB

In de Randstad zijn niet alleen de grote internationale bedrijven belangrijk, ook het MKB draagt aanzienlijk bij aan de (regionale) economie. Daarnaast heeft de Randstad alleen al zes universiteiten en van andere hoogwaardige kennisinstellingen. Dat lijkt een ideale uitgangspositie, maar het knelpunt is dat het MKB en de kennisinstellingen elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Plus, dat bedrijven die willen innoveren moeite hebben om financiers te vinden die bereid zijn om te investeren in de eerste fase van de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en in de groeifase.

Dit leidt er toe dat innovatiekansen onbenut blijven.

Kansen voor West II zet in op cross-overs tussen sectoren en nichemarkten door:

  1. Het ontwikkelen van vermarktbare producten en diensten te stimuleren
  2. De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB’ers te bevorderen
  3. De weg naar dit kapitaal te vereenvoudigen en te verbeteren.

Bijna 62% van het beschikbare budget (€ 113 mio) is hiervoor gereserveerd.

Prioriteit 2. Koolstofarme economie

De uitstoot van CO2 moet omlaag. Voor een gebied dat zo dichtbevolkt en economisch bedrijvig is als de Randstad, is deze opgave des te dwingender. Maar kansrijke projecten, die zich richten op het terugdringen van CO2, het gebruik van alternatieve energie, en energiebesparing hebben grote moeite hun financiering rond te krijgen. Een deel van het antwoord ligt in het bundelen van vraag en het organiseren van lokale partnerschappen.

Kansen voor West II richt zich op de financiering van projecten die aansluiten bij het Nationaal Energieakkoord of bij het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en wil:

  1. Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in het gebied van Kansen voor West II verkleinen
  2. Het energieverbruik in de bebouwde omgeving verkleinen

Een vijfde deel van het beschikbare budget (€ 36 mio) is hiervoor bestemd.

Proriteit 3. Bevorderen van werkgelegenheid, ondersteunen arbeidsmobiliteit en  arbeidspotentiëel

Prioriteit 4. Bevorderen van social insluiting en bestrijding van armoede met verbeteren van het vestigingsklimaat.

In de vier grote steden zijn wijken waar knelpunten als hoge (jeugd) werkloosheid, mismatch op de stedelijke arbeidsmarkt, povere huizenmarkt en ondermaatse vestigingsfactoren voor bedrijven een duurzame en evenwichtige stedelijke ontwikkeling in de weg staan. Met alle risico’s van dien.

Deze knelpunten vragen om een gerichte, geïntegreerde aanpak waarbij mensen, organisaties en fondsen hun krachten bundelen. Kansen voor West II zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven en richt zich daarbij op:

  1. De mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen
  2. Het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties vergroten
  3. Opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie

In deze prioriteit is het mogelijk om naast EFRO-geld ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds in te zetten.  Klik hier voor een overzicht van GTI projecten die betaald zijn met ESF

Ruim 18% van het beschikbare EFRO budget (€ 33 mio) wordt ingezet op stedelijke ontwikkeling. Daarvan gaat € 11 mio naar werkgelegenheid en € 22 mio naar verbetering van het vestigingsklimaat.

Lees het complete Operationele Programma (pdf, 1,3 MB versie 4.1) of  een uitgebreide samenvatting (pdf, 525 kB).  Er is ook een Engelse versie van het Operationeel Programma  (pdf, 782KB) beschikbaar en een vertaling van bijlage III RIS3 Smart Specialisation (pdf, 785 KB)

De eerste (tussentijdse) evaluatierapporten zijn ook geschikbaar: innovatiekoolstofarme economie en GTI