kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling Energiebesparende vouchers P2.STR.8

De noodzaak van de energietransitie is inmiddels in alle sectoren van de samenleving door gedrongen. Zo ook in de gebouwde omgeving. Waarbij woningen eenvoudiger kan worden ingezet op standaardisatie van de oplossing naar een energieneutraal pand is dit bij bedrijven vaak een kwestie van maatwerk. Grote bedrijven hebben financiële armslag om expertise in dienst te nemen of in te huren om energiebesparende maatregelen te treffen. Kleine bedrijven hebben deze mogelijkheden niet waardoor deze doelgroep moeite heeft om substantiële energiebesparende maatregelen te treffen.

Open vanaf 20 februari 2023 om 9 uur.

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

Het beleid van de landelijke overheid is met name gericht op energiebesparing bij industrie en grote bedrijven omdat deze groep verantwoordelijk is voor het grootste deel (+60%) van het Nederlandse energiegebruik. Voor deze sector zijn verschillende subsidieprogramma’s beschikbaar en wordt via handhaving eisen gesteld aan energiebesparing. Voor de doelgroep klein MKB zijn er weinig subsidiemogelijkheden om aanspraak op te maken. Ook vallen die niet onder verplichtende energiebesparende maatregelen vanuit de Wet Milieubeheer.

 

De gemeente Utrecht wil voor € 525.000 budget uit EFRO-gelden beschikbaar stellen voor voucheraanvragen van deze doelgroep. De Openstelling valt binnen Prioriteit 2 Koolstofarme economie. De beschikbaar gestelde middelen in deze openstelling zijn uitsluitend bedoeld voor aanvragen gericht op budget dat kan worden aangewend voor het verstrekken van Energiebesparende vouchers voor het MKB door de gemeente Utrecht. De maximale subsidie bedraagt in afwijking van artikel 1.5 lid 1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland niet 40%, maar 100%.

 

Bij de aanvraag dient de wijze van verstrekking voor de Energievouchers te worden aangeleverd, die aangeeft onder welke voorwaarden de vouchers worden verstrekt, welk type vouchers beschikbaar wordt gesteld tegen welke maximale bedragen. Tevens dient te worden opgenomen dat de vouchers uiterlijk besteed en betaald moeten zijn op 31-12-2023.

 

De vouchers vertegenwoordigen straks een bepaalde waarde en kan gebruikt worden voor het treffen van een energiebesparingsmaatregel waarmee de onderneming structureel CObespaart. Het gaat om een gelimiteerde lijst van maatregelen die vooraf gepubliceerd zullen worden. De maatregelen zijn gericht CO2 besparing in structurele energiebesparende maatregelen (zoals van het gas af en isolatie in gebouwen van de ondernemers, terrasverwarmers).

 

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

REA (Regionale Economische Agenda Utrecht)

https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-49040.html