kansenvoorwest-logo-middel-3186

Financieringsinstrumenten

In het Operationeel Programma Kansen voor West II is een ruime plaats ingeruimd voor de inzet van Financieringsinstrumenten. Tijdens de ontwikkeling van het Operationeel Programma is uit consultaties en onderzoek gebleken dat de toegang tot en het gebrek aan investeringskapitaal in de Randstad structureel is en een belangrijke oorzaak vormt van achterblijvende valorisatie en achterblijvende investeringen in de koolstofarme economie.

Om Kansen voor West II middelen in te mogen zetten in Financieringsinstrumenten, is het verplicht een ex-ante kapitaalmarktonderzoek te doen conform de richtlijnen van de EC. Hieronder volgt een overzicht met de definitieve ex-ante onderzoeken.

In de zomer van 2020 deed onderzoeksbureau ERAC onderzoek naar het functioneren van deze fondsen.
Lees hier de resultaten.

 

Ex-ante onderzoeken

Brandstof voor innovatief vermogen

In opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag is deel I van de ex-ante evaluatie uitgevoerd conform het voorschrift van artikel 37 lid 2 van Vo. 1303/2013; Dit betreft het onderdeel kapitaalmarktanalyse voor Zuid-Holland. Op 22 juni 2015 is dit onderzoek door de partners aangeboden aan de Managementautoriteit. Dit onderzoek is een noodzakelijke voorwaarde voor de inzet van Financieringsinstrumenten onder Kansen voor West II. Op verzoek van de Managementautoriteit is door de onderzoekscombinatie Rebel en Panteia tevens een nulmeting uitgevoerd op de beschikbaarheid van financiering voor innovatie in het MKB in de RlS3-sectoren.

De ex-ante evaluatie is uitgevoerd ter voorbereiding op de (eventuele) inzet van EFRO-middelen Kansen voor West ll voor revolverende financiële instrumenten voor innovatiefinanciering voor het MKB.

Uit dit rapport blijkt onder meer:

  • dat er sprake is van marktfalen dat de inzet van financieel instrumentarium voorinnovaties door het MKB in de RIS-3 sectoren met EFRO-middelen legitimeert en;
  • dat het totale investeringsgat voor de Technology Readiness Levels 1 Vm 9 voor de RIS-3 sectoren een gemiddelde waarde van € 48 mln. p.j. kent in de periode tot 2023
  • voorts bevat het rapport een voorstel tot een passend instrumentarium op basis van dit marktfalen en de lessons learned.

Download hier deel I van het ex-ante onderzoek (Brandstof voor innovatief vermogen)

 

Hieronder volgt een beschriijving van de fondsen die binnen Kansen voor West 2 ingericht zijn.

UNIIQ

Proof of concept fonds voor Zuid-Holland

1. Wat is het?
UNIIQ is een investeringsfonds van € 22 mln. gericht op de proof-of-concept fase van innovatie- en productontwikkeling. UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-H
olland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Wij bieden ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.
Ondersteuning bij financiële en strategische vraagstukken door een team van ervaren investeringsmanagers.
Toegang tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming kunnen verschaffen.

2. Voor wie is het?|
UNIIQ investeert risicokapitaalin de vorm van converteerbare leningen in spin-offs van universiteiten, startups en bestaand MKB met innovaties in Zuid-Holland om hun toegang tot kapitaal te verbeteren. Door samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter is UNIIQ in staat het vroege fase risico te nemen en veelbelovende ondernemers actief te helpen om hun ambities te realiseren.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Indien onderneming: inzet op technologische innovatie; beschikt over relevante intellectuele eigendomsrecht(en); opereert binnen de RIS3 sectoren, topsectoren of regionale speerpunten, gevestigd is in Zuid-Holland en valt binnen de EU-criteria voor kleine en middelgrote bedrijven. - Tot € 300.000,- risicokapitaal in de Proof-of-Concept fase (TRL3 – TRL5).
- Beschikbaarstelling in 3 tranches bij het bereiken van specifieke doelen.
- De financiering wordt verstrekt als converteerbare lening die:
o na 3 jaar wordt afgelost gedurende een periode van 3 jaar;
o of converteert op de waardering van een vervolginvesteerder minus 25%. bij vervolginvestering van minimaal €750.000
o Conversierecht ligt bij ondernemer
- Rentepercentage is 8% (4% betaalbaar en 4% bijgeschreven).


4. Waar is het loket?
Het fondsmanagement van UNIIQ wordt uitgevoerd door InnovationQuarter en houdt kantoor in het WTC Den Haag en bij het CIC in Rotterdam.


5. Verwijzing naar website.
www.uniiq.nl
contact@UNIIQ.nl
+31 88 4747 202

 

InnovationQuarter Capital

1. Wat is het?
InnovationQuarter Capital, de investeringstak van InnovationQuarter, investeert in veelbelovende bedrijven vanuit de drie verschillende fondsen IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ. Samen met partners bouwen wij aan ecosystemen waar ondernemers en investeerders elkaar ontmoeten en ondernemers toegang krijgen

Wij zijn een proactieve en betrokken investeerder in innovatieve bedrijven in Zuid-Holland, in alle levensfasen van de onderneming, van proof-of-concept tot MBO-/acquisitiefinanciering.

2. Voor wie is het?
Zuid-Hollandse innovatieve ondernemingen in alle levensfasen, van proof-of-concept tot MBO-/acquisitiefinanciering.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Zuid-Hollandse innovatieve ondernemingen in alle levensfasen, van proof-of-concept tot MBO-/acquisitiefinanciering.

4. Waar is het loket?
InnovationQuarter

5. Verwijzing naar website.
www.innovationquarter.nl
info@innovationquarter.nl
+31 88 4747 255

Warmtefonds Zuid-Holland

PWC heeft op 28 augustus 2015 de Ex-ante assessment Warmtefonds Zuid-Holland opgeleverd, het onderzoek voor een Financieringsinstrument voor de prioriteit Low Carbon.

De ex-ante geeft aan dat de inzet van financiële instrumenten om warmteprojecten te ondersteunen, geoorloofd is bij het geconstateerde marktfalen. Ook wordt geconcludeerd dat het Warmtefonds bij de nu beoogde omvang, € 19 miljoen, zo’n 10-20 keer kleiner is dan het financieringstekort (in de vorm van leningen of subsidies) voor warmteprojecten in Zuid-Holland.

Voortbouwend op de Ex-ante assessment werken Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Gemeente Rotterdam aan de oprichting van een gezamenlijke Warmtefonds. In de periode september - oktober 2015 wordt de investeringsstrategie uitgewerkt conform de aanbevelingen door PWC (zie par. 4.5 van de Ex-ante assessment).

Uit de ex-ante assessment komt naar voren dat soms leningen in de investeringsfase een adequaat middel zullen zijn, terwijl in andere gevallen subsidies nodig zullen zijn. Tussen inzet van beide instrumenten dient in de investeringsstrategie een balans te worden bepaald. Daarbij zal worden uitgewerkt welke typen projecten voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking kunnen komen, aan welke kwaliteitscriteria ze moeten voldoen, en wat de beoogde hefboom van de steun is. PWC zal, als afronding van de Ex-ante assessment, advies uitbrengen over de door provincie en gemeenten voor te stellen investeringsstrategie (eind oktober 2015).

 

Financiering innovatief MKB in de Noordvleugel
Financiering Innovatiefonds N-H

Dit fonds is bedoeld ter financiering van innovatie projecten in fase van proof-of-concept.
Het is een initiatief van Amsterdamse kennisinstellingen, Sanquin en Provincie Noord-Holland
voor innovatief MKB en startups
fondsdeel 1: 2018-2023


1. Wat is het?
Het Innovatiefonds Noord-Holland is een investeringsfonds gericht op de proof-of-concept fase van innovatie- en productontwikkeling. Het Innovatiefonds helpt ondernemers in Noord-Holland om hun innovatie sneller naar de markt te brengen. Wij bieden ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.
Ondersteuning bij financiële en strategische vraagstukken door een team van ervaren investeringsmanagers.
Toegang tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming kunnen verschaffen.

2. Voor wie is het?
Het Innovatiefonds Noord-Holland investeert risicokapitaal, in de vorm van achtergestelde converteerbare leningen in innovatieprojecten van spin-offs, startups en bestaand MKB in Noord-Holland om hun toegang tot kapitaal te verbeteren.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
- MKB bedrijf moet zich vestigen of gevestigd zijn in Noord-Holland.
- Een innovatieproject in de fase van proof-of-concept (Technology Readiness Level 3 – 5)
- Co-financiering van het project is geregeld of kan dankzij de lening van het Innovatiefonds Noord-Holland worden gerealiseerd

Naast het bovenstaande dient er een duidelijk, concreet en realistisch businessplan en projectplan te zijn met daarin de te nemen stappen. De lening wordt in tranches beschikbaar gesteld, gekoppeld aan project mijlpalen.

4. Verwijzing naar website
www.innovatiefondsnoordholland.nl
info@innovatiefondsnoordholland.nl
020-2460000

Download hier de folder
Download hier de Engelse versie

 

TMI Proof-of-Concept Fonds Flevoland (POC Fonds)
Financiering voor technologische innovaties in Flevoland

1. Wat is het POC Fonds?
Het POC-fonds is een investeringsfonds dat zich toelegt op de financiering van vroege fase innovaties. Het POC-fonds helpt ondernemers in Flevoland om deze unieke innovaties sneller naar de markt te brengen. Het biedt ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase (van het proof-of-concept tot en met de technische en commerciële validatie) te overbruggen.

Een team van ervaren investment managers biedt ondersteuning als het gaat om financiële en strategische vraagstukken terwijl u tevens toegang krijgt tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming kunnen verschaffen.

2. Voor welke ondernemers is het POC Fonds?
Ambitieuze, innovatieve MKB-bedrijven die in Flevoland gevestigd zijn of zich in Flevoland willen vestigen en de potentie hebben om te groeien.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
De focus ligt op ondernemingen in de zogeheten RIS-3-sectoren en crossovers. De RIS3-sectoren zijn: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.

4. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Flevoland Capital

5. Verwijzing naar website.

https://pocfondsflevoland.nl
T. 0320 286 787 info@flevolandcapital.nl

 

VvE-verduurzamingsfonds Den Haag

Het nationaal Energieakkoord legt nadruk op het belang van energiebesparing in de bebouwde omgeving. Hier wordt invulling aan gegeven met o.m. het Nationaal Energiebespaarfonds wat particuliere eigenaren, woningcorporaties en VvE’s (> 10 eenheden) stimuleert om in energiebesparing te investeren. Den Haag kent relatief veel VvE’s, die grotendeels minder dan 10 woningen bevatten. Voor VvE’s kunnen energiebesparende maatregelen interessant zijn wanneer ze deze kunnen meenemen in het grootonderhoudsprogramma. Uit ervaring van de VvE-balie blijkt echter dat veel Haagse VvE’s onvoldoende of niet sparen voor grootonderhoud, laat staan voor additionele verduurzamingsmaatregelen. Een lening kan hier mogelijk uitkomst in bieden. Juist deze groep heeft echter momenteel geen toegang tot een van de andere stimuleringsregelingen. Een fonds specifiek voor kleine VvE’s kan deze groep mogelijk overtuigen om tot energiebesparing over te gaan. Europese gelden kunnen worden ingezet om markten aan te jagen en financieringsbehoefte in te vullen.

Het onderzoek concludeert dat een totaal investeringsbedrag van € 495 mln. benodigd is voor de gehele doelgroep van bijna 20.000 VvE’s kleiner dan 10 woningen, voor een dubbele labelsprong. Het benodigd kapitaal voor deze ambitie bedraagt 5% * € 495 mln. = € 25 mln. Het fonds kent een initiële omvang van € 7,5 mln. en heeft een revolverende opzet, waarvan ca 60% betrekking heeft op investeringen in verduurzaming.

SOFIE
Stads(havens) Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie

1. Wat is het?
Het fonds SOFIE richt zich met leningen, garanties en participaties op het vergroten van het gebruik van restwarmte en bundelen van energievraag, bijvoorbeeld om woonwijken te koppelen op een collectief warmtenet. Voor energieprojecten is SOFIE beschikbaar in heel Zuid-Holland.
SOFIE is in de zomer 2013 gestart met de ambitie om de Rotterdamse Stadshavens aantrekkelijker te maken voor innovatief ondernemerschap.

Intussen richt SOFIE zich niet alleen op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers in het Stadshavensgebied, maar ook op Rotterdam-Zuid. Het gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is toegevoegd als investeringsgebied voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en verduurzaming van de gebouwde omgeving.


2. Voor wie is het?
De investeringen dienen aan te sluiten op de Investeringsstrategie van het fonds SOFIE en het onderliggende energiebeleid van de provincie Zuid-Holland. Ondernemers (rechtspersonen) kunnen aanspraak maken op een financiering uit het fonds. De focus ligt enerzijds op energieprojecten (restwarmteprojecten, collectieve warmte op wijkniveau en verduurzamen van de voorraad op Rotterdam-Zuid). Het fonds SOFIE kan geen financieringen verstrekken aan particulieren.
Anderzijds richt SOFIE zich tot ondernemers die zich willen vestigen in het Stadshavensgebied en op Rotterdam-Zuid

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor (co)financiering vanuit SOFIE, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet kunnen aantonen dat:
• De effecten zichtbaar zijn binnen het stadshavengebied.
• Hij redelijke inspanningen heeft gedaan om maximale financiering tegen marktvoorwaarden te krijgen, maar dit niet gelukt is (marktfalen).
• Er sprake is van maatschappelijke meerwaarde, zoals nieuwe werkgelegenheid of vermindering van CO2-uitstoot.
• Het project aantoonbaar financieel rendement en opbrengstpotentieel heeft en dat hij de lening kan terugbetalen.

4. Waar is het loket?
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is beheerder van het fonds.

5. Verwijzing naar website.
https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/stadshavens-ontwikkelingsfonds-voor-innovatie-en-economie-(sofie)

 

ED
Energiefonds Den Haag

1. Wat is het?
Het Energiefonds Den Haag richt zich met leningen, garanties en participaties op voor projecten die bijdragen aan het vergroten van het aanbod hernieuwbare energie (zoals aardwarmte en, warmte-koude-opslag) in geheel Zuid-Holland.

2. Voor wie is het?
Initiatiefnemers van energieprojecten kunnen aanspraak maken op een lening, garantie of participatie uit het fonds ED. In tegenstelling tot subsidies is dit fonds revolverend: geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe projecten. Dankzij ED kunnen sociaal en economisch belangrijke projecten in deze tijd van terughoudende banken toch doorgaan.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Kansrijke projecten die inspelen op het vergroten van het aanbod hernieuwbare energie, komen in aanmerking voor een (co)financiering vanuit ED. De aanvrager moet aantonen dat:
• Binnen de provincie Zuid-Holland.
• Financiering tegen marktvoorwaarden is niet of slechts voor een deel mogelijk (marktfalen).
• Het project een maatschappelijke meerwaarde oplevert voor de energietransitie in Zuid-Holland.
• Het project financieel levensvatbaar is en beschikt over een economisch en technisch voldoende business-case.
• Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.


4. Waar is het loket?
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is beheerder van het ED fonds.

N.F. (Nico) van Est, fondsmanager
n.est@svn.nl
T 31 (0)88 253 94 27 M (0)6 5731 5801


5. Verwijzing naar website.
https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/energiefonds-den-haag-(ed)

 

FRED
Fonds Ruimte en Economie Den Haag

1. Wat is het?
FRED is opgericht om ondernemers tegemoet te komen aan de sterk groeiende behoefte aan (kleinschalige) bedrijfsruimte in Den Haag. Wie wil investeren in achterop geraakte buurtwinkelcentra of de verbouwing van panden tot bedrijfsgebouwen waar meerdere ondernemers onderdak kunnen vinden of voor de bouw of renovatie van een bedrijfsunit, kan onder voorwaarden een beroep doen op het fonds.
Het fonds verstrekt (hypothecaire) leningen, vaak in combinatie met een 1e bankhypotheek en de inzet van eigen geld van de ondernemer.

2. Voor wie is het?
FRED richt zich op projecten in Scheveningen, het Haagse Hout, het Centrum, De Eskamp, het Laak, de Binckhorst en de transformatiegebieden rondom de stations.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor (co)financiering vanuit FRED, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen:
• De investering leidt tot bedrijfsvestiging en werkgelegenheid in de genoemde gebieden.
• Financiering tegen marktvoorwaarden is niet of slechts voor een deel mogelijk (marktfalen).
• Het project een maatschappelijke meerwaarde oplevert in termen van werkgelegenheid voor mensen uit het gebied.
• Het project financieel uitvoerbaar is en beschikt over een voldoende business-case.
• Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
4. Waar is het loket? Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is beheerder van het fonds.

5. Verwijzing naar website. https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/fonds-ruimte-en-economie-den-haag-(fred)


N.F. (Nico) van Est, fondsmanager
n.est@svn.nl
T 31 (0)88 253 9427 M (0)6 5731 5801

 

Utrecht Health Seed Fund
Investeringsfonds voor start-ups in life sciences & health in de province Utrecht

1. Wat is het Utrecht Health Seed Fund?

Het Utrecht Health Seed Fund (UHSF) heeft tot doel om risicofinanciering te verstrekken aan innovatieve MKB’ers op het gebied van Life Sciences & Health in de provincie Utrecht ter ondersteuning van IP, (pre-)seed en proof-of-concept activiteiten. Daarmee voorziet het fonds in een belangrijke behoefte aan vroege fase financiering (TRL 2 tot en met 7) voor deze MKB’ers.

Het UHSF heeft een omvang van € 5,4 miljoen, waarvan € 2.831.596,91 EFRO. De MKB’ers kunnen bij dit fonds vroege fase financiering aanvragen met een minimale omvang van € 100.000 en een maximale looptijd van 8 jaar.

Het UHSF investeert door het nemen van participaties en / of verstrekken van converteerbare leningen.

Het UHSF is in beheer bij Utrecht Holdings en beschikt over een ervaren Investment Management Team, dat zowel business development als fondsmanagement activiteiten uitvoert. Het UHSF (en Utrecht Holdings) biedt daarnaast toegang tot een netwerk van investeerders en financiers die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de doelgroep.

2.Voor wie is het UHSF en wat zijn de voorwaarden?

Het UHSF is gericht op innovatieve MKB’ers die actief zijn in de Life Sciences & Health in de provincie Utrecht. Dit betekent de sectoren Life Sciences, Medical Devices, Digital Health of Animal Health. Deze MKB’ers kunnen bijvoorbeeld spin-offs zijn vanuit UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, startups of bestaande MKB’ers met innovaties in de provincie Utrecht. .

Om in aanmerking te komen dienen MKB’ers een aantoonbare financieringsbehoefte te hebben op het gebied van innovatie- en productontwikkeling. Het UHSF helpt deze MKB’ers om deze financieringsbehoefte in te vullen en de innovatie sneller naar de markt te brengen.

Indien de onderneming inzet op technologische innovatie, beschikt over relevante intellectuele eigendomsrecht(en), opereert binnen de focus sectoren, gevestigd is in provincie Utrecht en valt binnen de EU-criteria voor kleine en middelgrote bedrijven, kan het UHSF een investering overwegen:

 

  • Minimaal € 100k aan risicokapitaal voor IP, (pre-)seed en proof-of-concept activiteiten (TRL2 – TRL7)*.
  • Variërend van participatie tot (achtergestelde) converteerbare lening met max. looptijd van 8 jaar.
  • Hoofdsom, looptijd en tranchering wordt gebaseerd op het businessplan en de exit-strategie. Dit is ter beoordeling van het fonds.
  • Tegen marktconforme financieringsvoorwaarden (rente, aflossing, etc.)
  • Het fonds vraagt een co-financiering door een externe investeerder(s).

(*) Voor meer informatie over TRL verwijzen wij naar de website www.uhsf.nl

3.Wie is UHSF en waar is UHSF te bereiken?
Het fondsmanagement van het UHSF wordt uitgevoerd door Utrecht Holdings en houdt kantoor in Utrecht.

Neem contact op met het UHSF via:
www.uhsf.nl

contact@uhsf.nl