kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling Utrecht Regio-Stad Klimaat breed P2.SU.R.2

GESLOTEN PER 1 mei 2023

 

Binnen prioritaire as 2: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren openen de provincie Utrecht en stad Utrecht gezamenlijk een call met een budget van 2,5 miljoen Euro.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 februari 2023 (vanaf 9 uur) tot en met 30 april 2023.

Deze kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

De minimale projectomvang bedraagt € 200.000 aan totale subsidiabele kosten en het maximale subsidiebedrag is € 1.000.000 per project mits de vigerende Europese regelgeving met betrekking tot staatsteun dit bedrag toestaat.

De EFRO-bijdrage is maximaal 40% van de subsidiabele kosten.

Kosten in het project moeten gemaakt en betaald zijn voor eind 2023 i.v.m. het einde van de programmaperiode op 31 december 2023.

Aanvragen kunnen worden ingediend binnen:

Specifieke doelstelling 3: Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik van landsdeel West.

Doel: Het realiseren van een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen, waaronder duurzame opwekking en toepassing van aardwarmte en de benutting van biomassa, via slimme uitrol van projecten.

Specifieke doelstelling 4: het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving

Doel: Het realiseren van schaalvergroting ter bevordering van een slimme uitrol van energiebesparende maatregelen en maatregelen ter stimulering van de opwekking van duurzame energie in de bestaande bouw.

Typen projecten waar aan gedacht kan worden zijn:

  • acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten;
  • Uitrol van best practices voor de ontwikkeling van gecombineerde concepten van energiebronnen;
  • stimuleringsprojecten gericht op infrastructurele energie-efficiëntie;
  • Implementatie van duurzame vormen van energieopwekking, zoals zon, wind en geothermie;
  • Opschaling energierenovatie in de bestaande bouw (nul op de Meter, slimme energienetten).

In verband met de nog korte resterende realisatieperiode van het programma (t/m 31 december 2023) komen met name, maar niet uitsluitend, in aanmerking voor een bijdrage:

  • Kortdurende projecten gericht op eerste fase van ontwikkeling en/of ontwerp en/of (onderzoeken van) haalbaarheid
  • Demonstratieprojecten – indien zij uitvoeringsgereed zijn en uiterlijk 31/12/2023 gerealiseerd kunnen zijn

Bij deze prioriteit (Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren) zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen. De maximale bijdrage vanuit Kansen voor West blijft 40% van de subsidiabele kosten.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

REA (Regionale Economische Agenda Utrecht)

https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-49022.html