kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling vouchers Biobased Industries p1.str.3

Binnen de Stimuleringsregeling Bio-vouchers is nog budget. U heeft, zolang het budget reikt, tot uiterlijk 15 september 2023 de mogelijkheid om een aanvraag hier voor in te dienen.
Na deze datum zal de openstelling binnen Kansen voor West II worden gesloten en is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
Uiteraard zullen lopende aanvragen en/of projecten gewoon worden afgehandeld.  

Stand van zaken vouchers Kansen voor West II - budget - publicatie

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

Je kunt vanaf heden als ondernemer ook de groeivoucher aanvragen voor ondersteuning door de research partners, van de Biotech Campus Delft, bij een onderzoek naar de techno-economische bottlenecks van jouw biobased businesscase of voor support bij de pre-piloting fase van jouw businesscase. Deze partners zijn DSM , TU Delft en CE Delft. Ben jij een MKB-er met een biobased businesscase en heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de Biotech campus Delft; Cindy Gerhardt (cindy.gerhardt@planet-b.io) voor ondersteuning.

Op 31 januari 2020 werdt binnen de prioriteit “versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” de stimuleringsregeling Biobased Industries opengesteld. Er is een opgehoogd deelplafond ingesteld van € 751.750, bedoeld voor innovatieve projecten gericht op industriële biotechnologie en biobased industrie, passend binnen specifieke doelstelling 1: “Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten en diensten” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Zuid-Holland.

De stimuleringsregeling omvat een drietal vouchers, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd door MKB-ondernemingen, gericht op de biobased industrie, die gevestigd zijn in een EU-lidstaat:

 • De vestigingsvoucher; 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage à € 15.000.
 • De groeivoucher; 100 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage à € 15.000.
 • De pilotvoucher; 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage à € 50.000.

Na beschikking een voorschot van 50% van de beschikte KvW-bijdrage uitbetaald worden. Wanneer de pilotvoucher is aangevraagd in combinatie met de groeivoucher, zal het voorschot worden uitbetaald op het moment dat uit het onderzoek met de groeivoucher blijkt dat businesscase pilot-ready is.

De combinatiemogelijkheden en de specifieke voorwaarden van de aan te vragen vouchers zijn terug te vinden in de regeling. Aanvragen voor de vouchers kunnen met ingang van 31 januari 2020 digitaal worden ingediend via www.efro-webportal.nl , na consultatie met de Biotech Campus Delft (cindy.gerhardt@planet-B.io).

De vouchers kunnen worden aangevraagd door een MKB-onderneming die gevestigd is in een EU-lidstaat en worden ingezet bij Planet B.io of de Bioprocess Pilot Facility voor activiteiten die bijdragen aan de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op een biologische processen en grondstoffen.

 1. De vestigingsvoucher kan worden gebruikt voor: de betaling van huur; de installatie in een kantoor; of de installatie in een lab, inclusief het installeren van specifieke benodigdheden voor de onderneming of de aankoop van specifieke apparatuur nodig voor de werkzaamheden.
 2. De groeivoucher wordt ingezet om ondersteuning te krijgen bij een onderzoek gericht op de groei van een Biobased businesscase. Hieronder valt onderzoek om techno-economische bottlenecks van (een product of proces van) de MKB-onderneming op te lossen of support te leveren in de pre-piloting fase.
 3. De pilotvoucher wordt ingezet om een nieuwe Biobased businesscase op te schalen tot pilotschaal met behulp van de faciliteiten van Bioprocess Pilot Facility. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bioprocess Pilot Facility. Hierbij worden bijvoorbeeld eerste (tientallen) kilogrammen product gemaakt, of een proces wordt voor het eerst met industriële apparatuur (in plaats van lab-apparatuur) uitgetest.

Bij de Bio-based-voucherregeling onder Documenten op deze website vindt u tevens de benodigde documentatie. Onder artikel 3.3 uit de regeling staan de verplichte documenten (naast een lege factuur en een eventueel machtigingsformulier intermediair): a) een recente door beide partijen getekende offerte ingediend als onderbouwing van de begroting; b) een door de MKB-onderneming getekende geïntegreerde verklaring Biovoucher; c) een beschrijving (max. 1 A4) van de projectactiviteiten. Voor de verplichte beschrijving van de Projectactiviteiten (max. 1 A4) wordt u gevraagd om in te gaan op activiteiten van het bedrijf, activiteiten waar u een voucher voor aanvraagt, hoe deze activiteiten de groei van uw bedrijf bewerkstellingen.

De termijn voor indienen loopt vanaf 31-01-2020 tot en met 15-09-2023 (of eerder indien het budgetplafond is bereikt). Voor vragen m.b.t. de indiening in het webportaal verloopt dit via Kansen voor West (Edwin Bijkerk - er.bijkerk@rotterdam.nl).

 

P1.STR.3 Incentive Scheme Bio-based Industries Opportunities for West

On 15 September 2023, the incentive scheme for bio-based industries opens up as part of the priority “enhancement of research, technological development and innovation”. A partial raised subsidy ceiling of € 751.750 has been allocated to the incentive scheme, aimed at innovative projects within the industrial biotechnology and bio-based industry within specific objective 1: "Valorisation, increasing the share of innovative products and services" of the West Region programme component that fit within the current regional policy of South-Holland.

The incentive scheme comprises three types of vouchers, which can be requested individually or in combination by SME’s within the field of bio-based industries who are established within the European Union:

 • The establishment voucher; 50 % of eligible costs with a maximum OfW-contribution of € 15.000.
 • The growth voucher; 100 % of eligible costs with a maximum OfW-contribution of € 15.000.
 • The pilot voucher: 50 % of eligible costs with a maximum OfW-contribution of € 50.000.

When the voucher is granted, after the grant decision an advance shall be provided consisting of 50% of the OfW-contribution. When the pilot voucher has been granted in combination with the growth voucher, the advance for the pilot voucher shall be provided once research funded with the growth voucher has proven the business case to be pilot ready.

For more information on the specific conditions for application to the incentive scheme and the possible voucher combinations, we refer you to the complete regulation. Applications to the incentive scheme can be submitted digitally through www.efro-webportal.nl as of 31 January 2020, after consultation with Biotech Campus Delft (Cindy.Gerhardt@biotechcampusdelft.com).

Requests for vouchers can be submitted by SME’s established in a Member State of the European Union. The vouchers can be used at Planet B.io or Bioprocess Pilot Facility for activities contributing to the transition from a linear industry based on fossil raw materials to an industry based on organic processes and raw materials.

 1. The establishment voucher can be used for 1) payment of rent; 2) setting up an office; 3) setting up in a lab, including the installation of specific supplies for the company, or purchase of specific equipment needed for the work.
 2. The growth voucher is used to obtain support in a research project to grow a Bio-based business case. Vouchers are used for research to solve techno-economic bottlenecks of (a product or process of) the SME or to provide support in the pre-piloting phase.
 3. The pilot voucher will be used by the SME to scale up a new Bio-based business case to pilot scale using the facilities of the Bioprocess Pilot Facility. The work will be carried out by the Bioprocess Pilot Facility. This includes, for example, making the first (dozens of) kilograms of a product, or testing a process for the first time with industrial equipment (instead of lab equipment).

Documents that will be needed can be found under Documenten on this website. According to article 3.3 the application must be accompanied by the following documents: a) a recent quotation signed by both parties in justification of the budget; b) an integrated BIO-voucher declaration signed by the SME; c) a description (max. 1 A4) of the project activities and explain the activities of your company, the activities for which you apply for the voucher and how these activities will accomplish the growth of your company.

The application term starts at 31 January 2020 and ends at 15 September 2023 (or sooner once the subsidy ceiling has been reached).

 

 

Publicatie ophoging:

Klik hier