kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling vouchers kringlooplandbouw Boerderij van de Toekomst p1.str.4

GESLOTEN PER 1 juli 2023

Sinds 4 januari 2021 heeft Kansen voor West een voucherregeling voor kringlooplandbouw innovaties bij de Boerderij van de Toekomst. Er is een budget beschikbaar van € 1.970.000, bedoeld om de innovatiecapaciteit van land- en tuinbouwsector te vergroten door de faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst op laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor innovatieve ondernemers. De volledige openstellingstekst kunt u vinden op

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-504528.pdf

De vigerend beleidsdocumenten hiervoor zijn Roadmap en Innovatieprogramma.

Stand van zaken vouchers Kansen voor West II - budget - publicatie

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

Boerderij van de Toekomst

De Boerderij van de Toekomst (BvdT) is een initiatief van het ministerie van LNV, Stichting Wageningen Research en provincie Flevoland. De BvdT heeft als missie om een bijdrage te leveren aan de transitie naar Kringlooplandbouw en heeft hiertoe een innovatieroadmap ontwikkeld die 5 innovatiethema’s beslaat:

  • agro-ecologie;
  • data en technologie;
  • energieproductie, -opslag en -gebruik;
  • circulariteit en reststromen;
  • transitiemanagement;

Gezien de aanvragen die tot nu toe zijn gedaan, zijn ook met name aanvragen gericht op innovaties binnen de thema’s circulariteit,  reststromen, energieproductie, - opslag, en -gebruik van harte welkom.

De BvdT beschikt over een proefbedrijf van 25 ha waar innovaties gedemonstreerd kunnen worden en biedt direct en snel toegang tot kennis die door Wageningen Research ontwikkeld wordt op het gebied van kringlooplandbouw. Meer informatie kunt u vinden op www.farmofthefuture.nl

De openstelling

De openstelling is bedoeld voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Boerderij van de Toekomst inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning.

In de openstelling zijn 3 typen vouchers opgenomen:

  1. De haalbaarheidsvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van de BvdT om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90 % van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.
  2. De R&D-voucher is bedoeld voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in lab- en praktijkomgeving. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100 % van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. Daarnaast krijgt u ten hoogste 50 % van overige externe kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.
  3. De pilotvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van BvdT om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Contact

Bent u benieuwd of uw project past bij het innovatieprogramma van de BvdT? Neem dan vanaf 4 januari 2021 contact op met de BvdT (E-mail: boerderijvandetoekomst@wur.nl, Telefoon: 0320-29 11 98). De experts gaan graag met u het gesprek aan om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en in aanmerking komt voor een van de vouchers.

Voor een formele aanvraag dient de aanvrager een ondertekende offerte van de BvdT in, samen met een kort projectplan en -begroting aan te leveren. Aanvragers moeten daarnaast verklaren dat zij aan de eisen voor de-minimissteun voldoen en niet in financiële moeilijkheden verkeren. Deze formulieren kunt u vinden op bij documenten