kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe openstelling voor financieringsinstrumenten provincie Zuid Holland en de stad Den Haag

De managementautoriteit Kansen voor West II zal in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Den Haag binnenkort een deel van haar budget openstellen voor nieuwe Financieringsinstrumenten voor ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren.

De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam zetten sterk in om de doelen van energie-efficiency en de toepassing van hernieuwbare energie op regionale en lokale schaal te realiseren. Dit alles om bij te dragen aan de afspraken om te komen tot CO2-reductie. Hernieuwbare warmte en duurzame restwarmte neemt daarbinnen een belangrijke positie in. Zuid-Holland heeft, net zoals de rest van Nederland, te maken met een zeer beperkte toepassing van hernieuwbare energiebronnen en achterblijvende investeringen in energie-efficiency. Daar staat tegenover dat de verstedelijking en economische concentratie in deze provincie een groot potentieel biedt. Naast het grote potentieel voor restwarmte in onder meer de regio Rotterdam zijn er goede kostenefficiënte mogelijkheden voor aardwarmtetoepassingen. Er is naast een groot potentieel aanbod van lage emissie warmte ook een grote warmtevraag, zowel in stedelijk gebied (ook na grootschalige isolatie) als in het landbouwgebied (glastuinbouw). Het koppelen van deze warmtevraag en -aanbod biedt kansen voor het verlagen van de emissies van schadelijke stoffen en het verlagen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze openstelling heeft betrekking op de aanbodzijde.

Vanaf 9 oktober 2017 om 10.00 uur kan voor Financieringsinstrumenten subsidie worden aangevraagd.

Er zal 2.739.234 miljoen euro hiervoor worden opengesteld en de subsidiebijdrage voor het financieringsinstrument is maximaal 40%. Voorstellen moeten naadloos aansluiten op het ex-ante assessment Warmtefonds Zuid-Holland. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan.

Daarnaast moeten de voorstellen passen binnen het beleid van de provincie Zuid-Holland en de stad Den Haag.

Meer informatie over deze call kunt u krijgen bij het steunpunt Zuid-Holland van Kansen voor West.