kansenvoorwest-logo-middel-3186

Koolstofarm provincie Zuid Holland (vierde openstelling)

Bij deze prioriteit (Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren) zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen inclusief eventuele Provinciale cofinanciering die voor deze openstelling beschikbaar wordt gesteld.

Daarmee bedraagt de maximaal gevraagde financiering voor uw project in uw aanvraag, als Kansen voor West-bijdrage (inclusief mogelijke Provinciale Cofinanciering) 50%. Hierbij wordt afgeweken van de beleidsregel (artikel 1.5 lid 1) waar normaal voor Prioriteit 2-projecten maximaal 40% wordt gefinancierd.

Om te komen tot een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2035, zullen er per jaar gemiddeld 80.000 woningen moeten worden verduurzaamd. Dit is een complexe opgave en heeft impact op iedereen. De provincie vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de toekomstige warmtevoorziening in Zuid-Holland. De call richt zich op projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen.

Open vanaf 13 maart 2019

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Energieagenda "Watt Anders"

Warmteplan "Anders Verwarmen"