kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie 4e openstelling (regionaal) aan te vragen vanaf 25 november 2019

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

De beschikbare middelen (€ 1.797.722) zijn dan uitsluitend beschikbaar voor projecten (incl. fieldlabs) binnen de transitiepaden smart digital delta, smart energy delta, circulair en entrepreneurial region, zoals gedefinieerd en beschreven in de Roadmap Next Economy (november 2016). De projecten dienen verder gericht te zijn op digitalisering en/of het stimuleren en ondersteunen van nieuwe en/of innovatieve kennis, producten, processen of diensten voor de luchtvaartsector of direct hieraan verbonden bedrijfs- en kennissectoren en/of de transitie naar een positieve en duurzame impact van de luchtvaartsector op haar omgeving. Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en economie en ook aandacht besteden aan de aansluiting met bedrijven en kennisinstellingen.

Financieringsinstrumenten zijn uitgesloten van deze openstelling.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past.

Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Roadmap Next Economy