kansenvoorwest-logo-middel-3186

Omschakeling naar koolstofarme economie, Rotterdam- PZH

Koolstofarm Stad Rotterdam en provincie Zuid-Holland (regionaal)

Bij deze prioriteit (Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

Openstelling voor Financieringsinstrumenten

Voor prioritaire as 2 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie een bedrag van € 4.289.983 bedoeld voor projecten passend binnen doelstelling 3 “Verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Rotterdam. Hergebruik van restwarmte wordt ook gezien als een hernieuwbare energie en dus vallend onder doelstelling 3.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

 

Openstelling voor NIET-financieringsinstrumenten

Voor prioritaire as 2 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie een bedrag van € 1.000.000 bedoeld voor projecten passend binnen doelstelling 3 “Verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik” van het programmadeel West-Regio.

De beschikbaar gestelde middelen kunnen uiterlijk worden aangevraagd tot 20 augustus 2018. Hierna zal het restbudget van dit plafond automatisch vervallen aan het plafond beschikbaar voor financieringsinstrumenten.