kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie provincie Noord-Holland (5e openstelling)

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

Het (deel)subsidieplafond wordt opgesteld voor:

Prioriteit 1.Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van € 2.974.625,- bedoeld voor projecten passend binnen, zowel specifieke doelstelling 1 “Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten en diensten”, actielijn 1 ”Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie” en actielijn 2 “Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers” als specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Noord-Holland.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Economische agenda 2016-2019

Watervisie 2021 Uitvoeringsprogramma (2016-2021)

Energietransitie