kansenvoorwest-logo-middel-3186

Van de programmamanager - november 2018

 

Kansen voor West II volop in beweging

Dat deze nieuwsbrief iets langer op zich heeft laten wachten dan u van ons gewend bent komt vooral door de vele ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande drukte.
We naderen een piek van onze zevenjaarlijkse EFRO cyclus. Binnen Kansen voor West II komen er nog bijna elke week nieuwe projecten bij. De eerste projecten zijn al weer richting einddatum en intussen beginnen we vol goede moed aan de voorbereidingen van de nieuwe programmaperiode post 2020.

De afgelopen tijd zijn er weer fraaie Kansen oor West projecten gestart of met goed gevolg de deskundigencommissie gepasseerd. De startgesprekken met alle partners zijn altijd weer een voorrecht. Het enthousiasme om samen te werken aan nieuwe producten voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst is toch wel echt een heel mooi doel. Zo werden voor Utrecht, als laatste in de rij, de AHUL fondsen goedgekeurd. Dat wil zeggen dat we nu landsdeelbreed Proof of Concept financiering voor nieuwe producten kunnen aanbieden.

Noord-Holland Noord kreeg een grote impuls door goedkeuring van het Smart Field Lab Nucleaire Geneeskunde in Petten in de Deskundigen Commissie, waarmee de kansrijke curatieve behandeling van kanker met radionuclide medicijnen die met tracers in het lichaam gericht ingezet kunnen worden, echt dichterbij komt. Een belangrijke nieuwe hub ook, die bedrijven gaat aantrekken voor dit gebied, waar nieuwe bedrijvigheid nodig is.

Een hoogtepunt van de afgelopen periode is zeker ook dat eindelijk ons Wings for Aid project na lang wachten op een positieve beschikking van start kon het wachten op nieuwe cofinanciering. Daar waar een drone gekoppeld aan valdozen gaat zorgen dat noodhulp echt de laatste “mile” overbrugt en op de juiste plek wordt afgeleverd.
Op 5 juli was de startbijeenkomst van het Innovatiefonds Noord Holland en het MKB staat in de rij hebben wij begrepen. Inmiddels is ook het prachtige Haagse initiatief Kenniscentrum Energietransitie van ROC Mondriaan van start vanuit het GTI Den Haag. Heel veel bedrijven en kennisinstellingen werken daarin samen aan de skills voor de toekomst.

Ondertussen zijn de onderhandelingen voor de nieuwe programmaperiode in volle gang. De behandeling van de nieuwe verordeningen gaat zo voortvarend dat het 2e comprormisvoorstel al op tafel ligt van voorzitter Oostenrijk. Zelf uitwerkingsfiches zijn al klaar. Zou de EC dan nu toch gehoor geven aan de oproep alles geregeld te hebben voor het spel begint?

Ook zijn de afgelopen maanden twee evaluaties opgeleverd voor onderdelen van de Kansen voor West programmering, aan de andere twee wordt hard gewerkt. Het evaluatierapport van de Rijksuniversiteit Groningen wordt eind deze maand publiek. Hierin zijn de innovatieprioriteiten van de vier Nederlandse EFRO programma’s op een redelijk innovatieve manier geëvalueerd. Waarbij ook econometrische regressie-analyse is toegepast. De resultaten worden binnenkort publiek, maar een tipje van de sluier kunnen we wel oplichten. Het onderzoek bevestigt dat de juiste selectiemethoden en interventies zijn gekozen.
De evaluatie over Low Carbon uitgevoerd door adviesbureau ERAC geeft een wat minder positief beeld, maar biedt vooral een doorwrochte analyse waarom we niet gekregen hebben wat we dachten. Erg is dat overigens niet want we hebben inmiddels ons prestatieraamwerk in een voorstel aan de EC zo aangepast dat we weliswaar later in de keten dan verwacht wel degelijk een flinke toegevoegde waarde bieden in de energietransitie. Minder dan verwacht met procesgeld maar wel met echte uitrol. Dat resulteert in prachtige projecten, zoals het Amsterdamse Bio Hydrogen. Bio Energy Netherlands wil met het innovatieve project Bio-Hydrogen een circulaire energiestroom tot stand brengen, waarin naast warmte groene waterstof (Bio Hydrogen) wordt opgewekt uit lokaal beschikbare biomassa. Waterstof wordt in toenemende mate beschouwd als een belangrijke energiedrager en alternatief voor fossiele brandstoffen. Met het Kansen voor West geld wordt een proefinstallatie gebouwd.

Binnenkort kan ook de nieuwe Stimulerinsgregeling Smart Industries van start. Middels deze regeling kan het MKB vouchers verkrijgen voor of een inventarisatie wat de smart tech mogelijkheden zijn binnen het produktieproces van het bedrijf of een stap verder een voucher om in en proeftuin of smart field lab dit uit te proberen. In mijn 10 jarige loopbaan bij Kansen voor West is dit het eerste project wat landsdeel breed wordt aangeboden en ik ben er dan ook erg blij mee.

Ook de regelgeving heeft niet stilgezeten. Zo is na 2 jaar onderhandelen de Omnibusregeling gepubliceerd met als ingangsdatum 2 augustus en wordt de daarop gewijzigde nationale REES de komende weken ook gepubliceerd. In een apart kader in deze nieuwsbrief kom ik terug op de belangrijkste wijzigingen.

Tot slot zijn we in ERO land druk geweest met de problematiek van de verbonden partijen. Een redelijk Nederlands fenomeen waarbij vaak ondernemers verloond worden in een andere BV dan waar de produktontwikkeling zit. Na advisering van de landsadvocaat is er een “reparatie” voorstel, waarmee de meesten van U geconfronteerd worden. Ook hierover meer onder de regelweetjes rubriek.


Ruud van Raak, november 2018

 

terug naar nieuwsbrief november 2018