kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht: Het Waerdse Energie Circuit

 

Ontwerp en realisatie van een slim warmte-/koudenet op basis van restwarmte

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van vier partners met als doel optimaal CO2 te besparen en extra banen in de duurzame sector van de regio. Het totale Waerdse Energie Circuit is groter dan het deel dat met EFRO subsidie wordt ondersteund.Asfalt
Een deel van het project dat niet met subsidiegelden wordt gefinancierd, maar wel een wezenlijk onderdeel van het totale energie circuit uitmaakt, zijn asfaltcollectoren. Er zijn al twee collectoren aangelegd. Asfalt wordt in de zomer heet, de warmte wordt opgeslagen in het donkere oppervlak. De collector in het asfalt verzamelt de warmte en voert deze af in de aarde. In de winter kan aan het asfalt juist koude worden onttrokken. De asfaltcollector fungeert dus als een warmtewisselaar, die de warmte of koude aan het asfalt onttrekt.

Het opgewarmde water (of in de winter het gekoelde water) wordt ondergronds opgeslagen in een watervoerende bodemlaag op zo’n 170 meter diepte. In de winter, als er in de aangesloten gebouwen rond de collector behoefte is aan warmte, wordt het warme water opgepompt. In de zomer zorgt het koude water juist voor koeling. Zo maken de asfaltcollectoren deel uit van het warmte- /koudeopslag systeem als regeneratiemiddel.

EFRO
De EFRO subsidie wordt gebruikt om de verschillende behoeftes aan warmte en/of koude die er binnen het circuit zijn, slim op elkaar af te stemmen. Want als dat lukt, is er een grote stap gezet richting “een mega CO2 besparingsproject tegen opwarming van ONZE aarde”. Het wordt dan mogelijk om in Heerhugowaard bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen ze onderling warmte- en/of koude-overschotten uitwisselen.
Voordelen
Bedrijven, instellingen en wooncomplexen die aangesloten worden op het Waerdse Energie Circuit gaan niet meer betalen voor de energie die ze gebruiken ten opzichte van wat ze nu doen. Door het warmte- en koude overschot binnen het circuit te hergebruiken ontstaat een groot voordeel in het hergebruik van restenergie binnen het Waerdse Energie Circuit. Deze hergebruikte energie is duurzaam opgewekt, waardoor de CO2 uitstoot voor iedere deelnemer vermindert.

Door het Waerdse Energie Circuit zal de gemeente Heerhugowaard een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot binnen haar gemeentegrenzen, wat er weer toe bijdraagt om haar doelstelling te behalen: een energie neutrale gemeente in 2030.

Tot slot gaat dit project een substantiële bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Heerhugowaard en omstreken. De aanleg van het totale Waerdse Energie Circuit levert circa 400 manjaren werk op. Met name regionale bedrijven kunnen hier van profiteren.

Meer informatie op: https://www.waerdse-energie.nl

Heerhugowaard - KvW-00004 – Waerdse Energie Circuit
Penvoerder: Kodi B.V.
Samenwerking: ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf B.V., Gemeente Heerhugowaard, Hogeschool InHolland
Prioriteit: 2. Koolstofarme economie
Bijdrage Kansen voor West: € 800.000 (EFRO-bijdrage: € 400.000 en Rijkscofinanciering: € 400.000)
Totale subsidiabele projectkosten: € 2.000.000

 

terug naar nieuwsbrief september 2017