kansenvoorwest-logo-middel-3186

Ophoging vierde openstelling Koolstofarm provincie Zuid-Holland.

De Provincie Zuid-Holland (besluit GS) zal met € 970.057, 24 de reeds lopende openstelling voor omschakeling naar Koolstofarme economie ophogen naar € 5.034.271.

Om te komen tot een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2035, zullen er per jaar gemiddeld 80.000 woningen moeten worden verduurzaamd. Dit is een complexe opgave en heeft impact op iedereen. De provincie vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de toekomstige warmtevoorziening in Zuid-Holland. De call richt zich op projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen. Door deze ophoging van het budget kunnen nog meer warmteprojecten worden ondersteund. Dit draagt bij aan de ambitie van de provincie om aardgas uit te faseren in de gebouwde omgeving en op een andere en betaalbare manier te verwarmen.

Binnen deze prioriteit Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren en specifiek doelstelling 3 Verkleinen van aandeel fossiele brandstoffen in totale energieverbruik, is de maximaal aan te vragen financiering (Kansen voor West-bijdrage inclusief mogelijke Provinciale Cofinanciering) voor een project 50%.