kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwsbrief januari 2021

Project uitgelicht:
Smart Rotors
Op dit moment veroorzaakt de luchtvaart veel geluidsoverlast. Dat wordt al beter wanneer elektrische of hybride vliegtuigen worden ingezet. Een neuwe oplossing is Urban Air Mobiliy (UAM), grote drones die goederen of personen kunnen vervoeren. Maar ook die maken tot nu toe veel herrie. In het project SMART ROTORS worden voor deze drones slimme rotorbladen ontwikkeld die veilig, hoogwaardig en stil zijn!
In het Airport Technology Fieldlab op vliegveld Rotterdam The Hague Airport worden de rotors getest. De kennisinstellingen NLR en TU Delft zorgen ervoor dat dit project kan meedoen aan grote Europese onderzoeksprogramma’s
Smart Rotors krijgt een bijdrage van ruim € 1.440.000 van Kansen voor West.
Van de programmamanager

Beste mensen,

Allereerst natuurlijk nog een zeer voorspoedig 2021 toegewenst vanuit Kansen voor West. Wij gaan ons best doen om er voor u een kansrijk jaar van te maken, dat 2020 snel achter zich laat.
Want, zoals de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, we hebben flink wat kansen te verzilveren.
De Europese Commissie heeft in het kader van het herstelpakket Next Generation EU ons 90 miljoen euro gegeven om in 2021 te investeren in de transitie naar een groene, weerbare en digitale economie voor West-Nederland. Deze middelen staan bekend onder de naam REACT EU en vormen het antwoord om met extra impulsen uit de COVID-19 crisis te komen. 

Kansen voor West is de afgelopen maanden flink in touw geweest met alle voorbereidingen en besluitvormingen om dit REACT-EU-loket open te stellen en dat gaat gebeuren op 15 februari 2021. Op 21 januari 2021 zullen wij met een webinar een voorlichting organiseren voor belangstellenden. U heeft de uitnodiging al ontvangen. Mocht u nog niet gereageerd hebben, dan vindt u elders in deze nieuwsbrief ook nog een mogelijkheid om u zich hiervoor aan te melden.

Op de startpagina van onze website vindt u ook een knop in passend groen gemarkeerd “REACT EU”. Daaronder vindt u alle relevante informatie. Dus ik zou willen zeggen zet uzelf in de REACT EU-stand en grijp die kansen. Zoals altijd is er wel een “maar”, want we hebben wel extra geld gekregen, maar geen extra tijd om het te besteden. Onder REACT EU kunnen dus alleen projecten worden ingediend die volledig uitgevoerd en besteed zullen zijn in 2023

Heeft u initiatieven die niet binnen die 2 jaar uitgevoerd en uitgegeven kunnen worden? Dan is het verstandig te wachten op de openstelling van ons nieuwe programma Kansen voor West III, dat voor eind 2021 of uiterlijk 1 januari 2022 van start gaat. We zijn nog volop in onderhandeling met de Europese Commissie en de formele beoordelingsfase moet nog starten. We hopen die in de loop van 2021 af te kunnen ronden.

Het goede nieuws is dat er in 2021 meer dan voldoende mogelijkheden zijn binnen Kansen voor West. Naast de openstelling van 90 miljoen aan REACT EU-middelen hebben we ook onze voucherregeling voor haalbaarheidsvouchers verlengd tot eind 2021. Daarnaast zijn nu alle Financiële Instrumenten actief met leningen. Recent zijn ook de Utrechtse fondsen van start gegaan.

Het programmabureau West Regio, sinds 2007 ondergebracht bij de provincie Flevoland, is per 1 januari 2021 overgegaan naar de Managementautoriteit bij de Gemeente Rotterdam. Elders in deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan.

Hoe verliep het onze projecten in 2020?

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal projecten opgestart en beëindigd. Helaas moesten de meeste start- en eindgesprekken online worden gevoerd. In oktober voerden we het eindgesprek bij deel een van het project H2-Storage, waar opslag van waterstof onder hoge druk wordt opgeslagen. Zij gaan nu verder richting productie met een tweede subsidie.

Op 11 november hadden we het startgesprek bij het MXL Fieldlab (Leiden), het mooie fieldlab voor stofwisselingsziekten. Daarnaast hebben we een eindgesprek gehad bij NexTechnician, een praktijk leer-test centrum met moderne apparatuur opgezet door de garagebranche in Amsterdam samen met het ROC.

Al even succesvol was het Amsterdamse Health Tech Park, een incubator voor health tech startups in Amsterdam Zuid-Oostzuid waar vele bedrijven zijn gecoacht en een blijvende structuur is neergezet.

Van een hele andere orde is de start van het project in Alkmaar, waar een energieleverend geluidscherm aan twee milieudoelen tegelijk bijdraagt.

Het eindgesprek van het project Asbetter was zeker een hoogtepunt, want het is een kleine MKB-onderneming gelukt om asbest en zwavelzuur om te zetten in schoon zand. Ze gaan verder richting eerste fabriek. 

Het eindgesprek van de Proeftuinen Delta Innovaties meldde ik al op onze Linked-In-pagina, het bracht ruim 50 bedrijven in de deltatechnologie valorisatiekansen en versterkte zo onze internationale toppositie in deze markt.

Het startgesprek in december bij Smart Rotors belooft een prachtige samenwerking tussen ondernemers en gerenommeerde kennisinstituten als de TUD en NLR om slimme lichte rotorbladen te ontwikkelen. Tot slot was er het startgesprek met Warmtenet IJmond, waar voor het eerst meerdere soorten energiebronnen en restwarmte wordt benut (waaronder uit oppervlaktewater).

Ik wens u allen een kansrijk 2021.

 
Programmabureau West-regio van provincie Flevoland naar Rotterdam
 

Op 1 januari 2021 is het programmabureau West Regio van Kansen voor West overgegaan van de provincie Flevoland naar de Managementautoriteit bij de Gemeente Rotterdam. Dat betekent dat er na ruim 13 jaar een einde komt aan de inzet van de provincie Flevoland voor de uitvoering van Kansen voor West. Uiteraard blijft de provincie Flevoland wel als partner in het programma aan boord. 
Gelukkig is het gelukt de expertise en ervaring grotendeels te behouden en zijn vijf mensen, die in dienst waren van de provincie, per 1 januari 2021 overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Vertrouwde namen blijven dus grotendeels, zelfs met behoud van 06-nummer, maar wel met een nieuw emailadres. Deze gegevens treft u hieronder aan. De externe mensen houden nog even hun Flevoland-adres. Uiteindelijk zullen Ton Bloothoofd en Sharmain Khitanea andere taken bij de provincie gaan doen en hun werk voor Kansen voor West de komende maanden afbouwen. Beiden hebben zich jarenlang met veel toewijding ingezet voor ons programma en zijn van grote waarde geweest. Wij zijn hun daarvoor zeer erkentelijk.
 
De nieuwe contactgegevens zijn:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Jeroen Elzenaar

jb.elzenaar@rotterdam.nl

(06) 211 31 065

Eduard Lenoir

ea.lenoir@rotterdam.nl

(06) 275 80 905

Frank Rotgans

f.rotgans@rotterdam.nl

(06) 275 80 635

Klaas Snijder

k.snijder@rotterdam.nl

(06) 158 93 489

Yvonne Stodel

y.stodel@rotterdam.nl

(06) 256 89 880

Inge Borgonjen

inge.borgonjen@flevoland.nl

(06) 246 39 530

Stanley Bruins

Stanley.Bruins@flevoland.nl

(06) 246 38 860

Theo Groenink

Theo.groenink@flevoland.nl

(06) 202 79 386

 

 

REACT EU - uitleg

Zoals u eigenlijk niet ontgaan kan zijn opent Kansen voor West II op 15 februari 2021 het REACT EU-loket. REACT EU omvat 90 miljoen euro die door de Europese Commissie en deels door het Rijk voor 2021 beschikbaar zijn gesteld aan ons huidige programma Kansen voor West II. Deze middelen zijn geoormerkt voor een nieuwe investeringsprioriteit. Deze luidt: Herstel uit de COVID19-crisis door extra investeringen in de transitie naar een groene, digitale en weerbare economie voor West-Nederland. Groen en Digitaal zijn dus de kernwoorden. 

Openstellingen
Alle partners in Kansen voor West (de G4P4) zullen op 15 februari calls openstellen voor deze middelen. Een flink aantal is al aangekondigd op onze website en LinkedIn-pagina. De rest volgt de komende weken. Houd u dus de website goed in de gaten of check onze LinkedIn-pagina
De calls zullen grotendeels de volledige scope van de prioriteit afdekken, dus generiek groen en digitaal. Een enkele call is specifiek voor een deelterrein. Zo is er een meer specifieke openstelling voor het Havenindustrieel Complex (Rotterdam-Provincie Zuid-Holland).
Enkele openstellingen kennen een maximaal subsidiebedrag voor een projectaanvraag. De subsidiepercentages verschillen tussen de 50% en 70%. Daarbij geldt altijd dat de verleende subsidie binnen de staatsteunregels geoorloofd moet zijn. Daardoor is het niet altijd mogelijk voor de maximale subsidie in aanmerking te komen. De minimale projectomvang bedraagt 200.000 euro.
De openstellingen gaan allemaal volgens het ‘First Come First Serve’-principe. Op de dag dat het plafond van een call wordt overschreden, zal een notaris loten tussen de (complete) aanvragen van die dag. Wel geldt, zoals gebruikelijk binnen Kansen voor West II, dat de voorstellen, voor de inhoudelijke beoordeling, 70 of meer punten moeten krijgen van de deskundigencommissie dan wel de stedelijke adviesgroep. Lukt dat niet dan valt het project af, kan opnieuw indienen maar moet het achteraan aansluiten.
 
Doelgroep
Er zijn geen beperkingen in de doelgroep. Iedereen kan aanvragen, zowel individuele organisaties als consortia. Aan de samenstelling van het consortium zijn geen eisen. Afhankelijk van het type project, zal een goed samenwerkingsverband wel een positief punt in de beoordeling kunnen zijn. Bijvoorbeeld in samenhang met de doelen van het project. Simpel gezegd, soms is het niet realistisch te denken dat de projectdoelen in je eentje te halen zijn. De deskundigencommissie neemt deze afweging zeker mee.
 
Hoe aan te vragen?
U kunt uw aanvraag gewoon via het EFRO-loket indienen.
Dat kan dus vanaf 15 februari 2021. U kunt nu al de aanvraag voorbereiden. Op de website vindt u het aanvraagformulier en de benodigde documenten.
Meer informatie krijgt u op het webinar van donderdag 21 januari 2021 van 15.30 uur -17.00 uur. Zie hierna in deze nieuwsbrief waar u aan kunt melden. Ook uw steunpunt staat voor u klaar om informatie te geven.
 
Beoordeling regionale projecten
Binnen de prioriteit zijn 4 actielijnen onderscheiden. Daarvan zijn twee actielijnen regionaal. Dat zijn de actielijnen 1 en 2: groen en digitaal.
Uw aanvraag wordt na ontvangst op compleetheid beoordeeld. Daarna toetst het steunpunt of uw aanvraag past binnen het van toepassing zijnde beleid. Bij elke call staat aangegeven aan welk beleidskader uw projectaanvraag getoetst wordt.
 
Vervolgens toetst de deskundigencommissie de regionale projecten (actielijnen 1 en 2) op de gebruikelijke vijf criteria. Tot slot volgt een een financieel technische toets. Dat gebeurt door een dedicated team, om snel te kunnen beschikken. Dat is belangrijk, omdat de projecten uiterlijk in 2023 moeten zijn uitgevoerd en ook alle betalingen binnen het project in 2023 moeten zijn gedaan. Het heeft dus alleen zin aanvragen in te dienen die voor 31 december 2023,  maar liefst eerder,  kunnen worden uitgevoerd en volledig zijn afgerond.
 
Voor de regionale projecten zijn de vijf toetscriteria: passend in het operationeel programma en beleid; innovativiteit; kwaliteit  businesscase; kwaliteit van het projectplan en  duurzaamheid.
 
Voor dit laatste criterium Duurzaamheid geldt dat dit beoordeeld wordt aan de hand van de bijdrage van het project aan een of meer van de onderstaande zes punten:
1 A) Volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem
2 B) Een CO2 vrije gebouwde omgeving
3 C) Realisatie van producten, processen en grondstoffen in de industrie en landbouw die
     netto klimaat neutraal en circulair zijn
1 D) Emissie loze mobiliteit voor mensen en goederen
2 E) Digitalisering van processen voor industrie, landbouw en publieke en private dienstverlening.
3 F) Voldoende human capital voor de transities A t/m E.
 
Beoordeling stedelijke projecten
Binnen het stedelijk programmadeel onderscheiden we de actielijnen 3 en 4. Actielijn 3 is mismatch op de arbeidsmarkt/digitaal en actielijn 4 is groen. De drie beoordelingscriteria zijn: passend binnen het operationeel programma en het beleid; kwaliteit van het projectplan en duurzaamheid. Voor duurzaamheid gelden dezelfde punten A t/m F als bij de regionale projecten

REACT EU uitnodiging webinar
op 21 jan van 15.30-17.00 uur
Hiermee nodigen wij u uit voor een
webinar over REACT EU

op 21 januari 2021.
Tijd 15.30 tot ca 17.00 uur.


In reactie op de Covid-epidemie hebben de EU -regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.
 
Kansen voor West krijgt ongeveer € 90 miljoen Dit geld kan vanaf 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed. Dat betekent dat haast geboden is.
 
Het webinar heeft tot doel u zo goed mogelijk te informeren over de voorwaardes om voor deze subsidie in aanmerking te komen en inzicht te geven in de calls die worden opengesteld. Zo kunt u uw aanvraag vanaf 15 februari 2021 zo goed mogelijk indienen.
 
Bent u geïnteresseerd, geef u dan hier op (graag alle vakken invullen):
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/voorlichtingswebinar-react-eu
 
Liever eerst meer informatie? Kijk hier: 
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu/


Volg ons ook op linked - in en de website:

Website www.kansenvoorwest2.nl

Linked -in:
https://www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

Nieuwe projecten
Dit zijn de projecten die vanaf oktober 2020 zijn beschikt.
Banana Factory – Amsterdam
Goeree Telt 4 GOA mee – Zuid-Holland
H2 Pioniers Utrecht - stad Utrecht
Polanen – Noord-Holland
Warmtenet IJmond – Noord-Holland  
Smart Rotors (for electric aircrafts) - Rotterdam

Vastgestelde projecten
Hieronder volgen de projecten die vanaf oktober 2020 zijn vastgesteld, of stopgezet.
Plug-in hybride Watertaxi - Rotterdam
Dutch Marine Energy Centre (DMEC) – Noord-Holland
Duurzame aardappelbewaring - Flevoland
iTOP – provincie Utrecht
Een instrument van en voor het bedrijfsleven in de bouw – Den haag
NexTechnician Opleidingshuis Mobiliteitstechniek - Amsterdam
Pontes IMPACT (voorheen: Pontes+) - Amsterdam
Waste to Chemistry - Rotterdam
Dutch optics centre - Application lab NanoSats (DANS) – Zuid-Holland 
Waerdse Energie Circuit – Noord-Holland
CAPCOM BPF – Zuid-Holland
Proeftuin Delta Innovaties Zuid-Holland – Zuid-Holland
RDM Innovation Connector - Rotterdam
Logoclicks: Online logopedie therapie - Rotterdam
ScaleUpNation - Amsterdam
SMART & Duurzame E-zorg Concepten - Rotterdam
Asbetter - Rotterdam
Toeleiding naar Kapitaal Utrecht Health Seed Fund – Stad Utrecht