kansenvoorwest-logo-middel-3186

Laatste openstellingen voor Rotterdam

Het is zo ver! De managementautoriteit Kansen voor West II zal op 20 februari 2018 het laatste deel van Rotterdamse budget openstellen voor diverse projecten in verschillende actielijnen en doelstellingen.

 

 

 

 

Openstelling 1: 1.9 miljoen voor Innovatie

De eerste openstelling is in de prioriteit Innovatie. Het gaat om middelen voor de actielijn ‘toeleiding naar kapitaal. Dit past binnen de doelstelling ‘Vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB’ met 1,9 miljoen. Deze openstelling is specifiek voor voorstellen om ondernemers te ondersteunen om een volgende stap te zetten en daarvoor kapitaal te kunnen verkrijgen, denk aan ondersteuning bij uitwerken van business cases en vinden van financiers.

Openstelling 2: 5,3 miljoen voor Warmteprojecten

Voor de doelstelling ‘Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik van landsdeel West’ wordt 5,3 miljoen ter beschikking gesteld. Hiervoor geldt dat het grootste deel van die middelen uitsluitend bestemd zijn voor financieringsinstrumenten (zoals een fonds) en maximaal 1 miljoen open wordt gesteld voor reguliere subsidieaanvragen. De provincie Zuid-Holland stelt uit de regionale EFRO middelen 2,3 miljoen euro beschikbaar. Het gaat vooral om middelen die ingezet worden binnen het Investeringskader voor warmte aan de vraagzijde, denk aan aansluitingen op het warmtenet.

De aanvragen voor de middelen die betrekking hebben op de financieringsinstrumenten zullen moeten aansluiten op de eerder opgestelde en op deze site gepubliceerde ex ante rapportages. Voor de aanvraag van deze regionale middelen zal moeten worden aangesloten op de eerste opgestelde Ex Ante analyse (PWC) en het investeringskader van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Openstelling 3: 8,2 miljoen voor GTI Rotterdam Zuid en Stadshavens

Binnen het GTI Rotterdam (een geïntegreerd investeringsonderdeel gericht op Rotterdam Zuid en Stadshavens) worden voor de doelstellingen ‘verkleinen van aandeel fossiele brandstoffen in totale energieverbruik’, ‘Het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving’ en ‘het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties’ maar liefst 8,2 miljoen euro beschikbaar gesteld, wat ook uitsluitend bedoeld is voor financieringsinstrumenten. Veruit het grootste deel is bestemd voor leningen en financiering van bedrijfsvestigingen in Rotterdam Zuid en Stadhavens.

Voor de aanvraag van deze GTI middelen zal moeten worden verwezen naar zowel het ex ante onderzoeksrapport van ERAC als het uitvoeringsprogramma kansen voor Rotterdam II.

 Geografische focus

De middelen van de Provincie Zuid-Holland zijn via het financieringsinstrument beschikbaar voor projecten in heel Zuid-Holland met aandacht voor warmtevraag, zoals het aansluiten van restwarmte uit de industrie op het warmtenet/woonwijken.

De overige middelen worden, bij voorkeur via een fonds, conform de Europese richtlijnen, weggezet in het gebied Stadshavens en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.