kansenvoorwest-logo-middel-3186

Eerste REACT beschikking voor Bambooder is een feit

Een pilotopstelling voor de productie van bamboevezels en korte vezelmatten. Deze aanvraag valt onder het doel om initiatieven te steunen die “groen en regionaal” zijn.

Over Bambooder:

Met bamboe, een cruciale component in de transitie naar een circulaire productieketen door de gunstige eigenschappen zoals de snelle groei, hoge sterkte in combinatie met laag gewicht en wereldwijde beschikbaarheid kunnen bamboevezel halffabricaten voor bioplastics en composietproducten worden gemaakt, waarmee glasvezel, staal, aluminium en koolstof kunnen worden vervangen.

Doel van het project is het in twee jaar opzetten van een pilotplant/-opstelling voor de productie van bamboe kortevezels (KV) en kortevezelmatten (KVM) op TRL 8-9 niveau. Hiermee kunnen de projectpartners sowieso vanaf 2023 een goede businesscase realiseren en kan bovendien worden opgeschaald naar een grootschaliger productiefabriek.

Het project is gericht op verduurzaming en vergroening van de economie en sluit derhalve aan bij KvW actielijn 2 - Groen Regionaal. Het gerealiseerde halffabricaat uit de pilotopstelling is zo direct klimaatpositief, fossielvrij, CO2 positief en circulair!

De belangrijkste bijdrage valt daarbij in de categorie netto-klimaatneutrale en circulaire producten.

Door gebruik van de biobased composieten van Bambooder, zal een verbeterde functionaliteit (zoals de sterkte, stijfheid, isolatie, trillingsdemping en akoestische controle) ontstaan, met behoud van het recyclebare karakter, een gewichtsreductie van 20-40% vergeleken met conventionele glasvezelcomposiet (GFRP), een CO2-reductie van 50% ten opzichte van GFRP en 65% ten opzichte van koolstofvezelcomposiet. Bovendien leidt het tot een verminderd gebruik en productie van aluminium en staal.

Bambooder kan met de ontwikkeling van de fabriek bovendien een significante impuls geven aan de werkgelegenheid (human capital), doordat in de pilotopstelling naar schatting 2-3 medewerkers aan de productielijn nodig zijn in 2 of 3 shifts, zodat ca 9 FTE aan de lijn wordt gerealiseerd. Daarnaast zal nog ca 1,5 FTE extra op kantoor nodig zijn. Voor de demofabriek follow up zal nog zo’n zelfde aantal nodig zijn vanaf ca 2023, zodat totaal voor ca 10-20 FTE aan arbeidsplaatsen voor de kortevezellijn wordt gecreëerd. Additioneel worden arbeidsplaatsen gecreëerd bij de partners en afnemers van de producten; dit wordt gedurende de looptijd van het project geschat op ca 3-5 FTE/jaar.

 

Het project sluit even goed aan bij de prioriteit Innovatie als bij de prioriteit Koolstofarme economie. Het karakter van de machineontwikkeling is technisch complex en vraagt innovatieve oplossingen; via intensieve samenwerking met kennisinstellingen wordt wetenschappelijke kennis gevaloriseerd in een mix met praktische kennis. Het product van de innovatie is feitelijk primair het machinepark, secundair de bamboevezel halffabricaten van Bambooder en tertiair de composieten en -producten die leiden tot significant koolstofarme, of feitelijk CO2 negatieve producten, wat zeer positief is voor het dichtbevolkte Landsdeel West. Het project is ook mooi onderscheidend omdat over het algemeen veel focus wordt gelegd bij energie (zon, wind) maar met de Bambooder-producten juist de voor energie toch geproduceerde CO2 wordt afgevangen; dat maakt de cirkel mooi rond!

Ten slotte draagt het project indirect bij aan verdere verduurzaming van de:

- bouwsector, door de mogelijkheden de halffabricaten toe te passen in bijvoorbeeld gevelpanelen en constructieve elementen en van de

- transportsector, door de mogelijkheid het wegtransport en de luchtvaart minder milieubelastend te maken door de toepassing en van lichtere, biobased materialen.

Met de te ontwikkelen producten kunnen diverse gebruiks- en verbruiksproducten in de openbare leefomgeving, zoals bijvoorbeeld duurzame woningbouw, gevelpanelen, profielen, constructiedelen e.d. maar ook straatmeubilair, fietsframes, armaturen voor zonnepanalen en diverse civieltechnische toepassingen voor de Provincie, gemeentes en waterschappen op een duurzame en circulaire wijze worden geproduceerd. Dit sluit nauw aan bij beleid en wens van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord Holland om ‘duurzaam door te pakken’, grondstoffen en materialen oneindig her te gebruiken en de CO2 uitstoot te verlagen.