kansenvoorwest-logo-middel-3186

Eerste GTI-project in Rotterdam van start

De vier grote steden hebben allemaal te maken met een aantal problemen die elkaar versterken. (Jeugd)werkloosheid, mismatch met de arbeidsmarkt, slechte vestigingsvoorwaarden, smal woningaanbod.

Om deze ontwikkelingen tegen te gaan is op meerdere fronten actie nodig. Onder de noemer Geïntegreerde Territoriale Initiatieven (GTI) draagt ook Kansen voor West daaraan bij. Onlangs is het eerste GTI project in Rotterdam goedgekeurd.

Programma Samen Sterk voor Rotterdam-Zuid van start

In tegenstelling tot veel grootstedelijke regio’s waar vergrijzing de komende jaren toeslaat, verjongt Rotterdam-Zuid. Deze jonge bevolking gaat een belangrijke rol spelen in Rotterdam en de regio. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat het relatief lage opleidingsniveau van de jeugd op Rotterdam-Zuid stijgt en bovendien beter aansluit bij de behoefte van diverse economische groeisectoren. Dit is het belangrijkste doel van het recent opgestarte programma ‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’.

Wegwerken afstand tot arbeidsmarkt
‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’ (SSTRZ) is een samenwerkingsproject tussen de STC-Group, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Het project is mede-mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). De projectpartners gaan aan de slag met het wegwerken van de achterstanden op de arbeidsmarkt die jongeren op Rotterdam-Zuid en in Stadshavens hebben. Zo is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking op Zuid relatief laag. Ongeveer de helft heeft een Mbo- of Hbo-opleiding afgerond; in heel Rotterdam is dat 62%. Daarnaast verlaat ongeveer een kwart van de jongeren op Zuid de schoolbanken zonder startkwalificatie (een Mbo-diploma op niveau 2). Naar schatting kampt bovendien circa 30% van de leerlingen op Zuid na het verlaten van de basisschool met een taalachterstand. De afstand tot de arbeidsmarkt is dus groot, terwijl er binnen een aantal sectoren voldoende kansen op banen zijn.

Banen van de toekomst
De werkgelegenheid in het maritieme cluster, de transport- en logistieksector en het havenindustrieel complex is de afgelopen jaren op peil gebleven en in een aantal gevallen zelfs gegroeid. Dit is mede te danken aan het aanpassingsvermogen van deze sectoren op economische en technologische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De ontwikkelingen in deze sectoren zullen elkaar ook de komende jaren in snel tempo opvolgen. Wat dit betekent voor de banen, medewerkers en opleidingen van de toekomst is een van de onderzoeksvragen die, samen met het bedrijfsleven, beantwoord moet worden in het project SSTRZ. Op basis van de uitkomsten hiervan worden opleidingsprogramma’s, lesmaterialen en trainingsmiddelen aangepast en ingezet ten behoeve van o.a. jongeren op Zuid. Daarnaast wordt er onder de vlag van het project SSTRZ een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld. Tot slot komt er een campagne om jongeren op Rotterdam-Zuid te enthousiasmeren voor werken en leren in het maritieme cluster, de transport- en logistieksector en het havenindustrieel complex. 

Programmapartners Naast de STC-Group participeren ook de brancheverenigingen Netherlands Maritime Technology, HISWA vereniging, het bedrijf Strukton Rail en de maatschappelijke organisaties Maritiem Museum en De Nieuwe Kans in het programma.  Alle overige stakeholders uit de sectoren worden de komende periode benaderd om hun relevante kennis en expertise te delen.