kansenvoorwest-logo-middel-3186

Aanpassing categoriseringstabel financiële correcties

De Managementautoriteit van Kansen voor West legt verantwoording af aan de Europese Commissie over hoe zij de EFRO subsidie verstrekt. Als de Managementautoriteit  haar verplichtingen niet nakomt, kan de Europese Commissie financiële correcties opleggen.  Feitelijk doen de subsidieontvangers de uitgaven en moet de Managementautoriteit controleren of dat op een goede manier gebeurd is.

De rechten en plichten van de subsidieontvanger staan beschreven in de subsidiebeschikking en de daaraan gekoppelde uitvoeringsovereenkomst, in de Regeling Europese EZ-Subsidies (hierna: REES) en in de Europese Verordening 1303/2013.

Soms ontstaat er discussie over regels. Inmiddels is over een aantal regels meer duidelijkheid en zullen deze regels aangepast worden, Projecten die nog geen subsidiebesluit hebben ontvangen krijgen een aangepaste beschikking en uitvoeringsovereenkomst. Projecten  die al een beschikking/uitvoeringsovereenkomst hebben, krijgen een brief ontvangen met de aangepaste subsidievoorwaarden. Het gaat om een verruiming en daarmee zijn de voorwaarden, m.u.v. punt 4, met terugwerkende kracht van toepassing.

1. Het toemalige Ministerie van Economische Zaken heeft een circulaire opgesteld over de ‘tijdigheid van autorisatie van uren’. Hierin staat dat het moment waarop u uw declaratie bij de managementautoriteit indient, het uiterste moment is om uw uren te autoriseren. Met u is vaak een strengere eis (binnen twee maanden) afgesproken. Deze mag uiteraard nog steeds, maar kosten zullen pas als niet-subsidiabel worden aangemerkt als de uren niet zijn geautoriseerd op het moment dat u uw declaratie indient. Als de autorisatie van de uren ontbreekt, dan heeft dat (financiële) gevolgen. Dit is voor de hele periode van toepassing.

2. Vaak worden kosten gedeclareerd die gemaakt zijn door een partij verbonden aan een van de partners in het project. Dat mag niet, tenzij het specifiek zo in de beschikking is opgenomen. Vanaf heden geldt, dat alle verbonden partijen van de, in de beschikking als begunstigde genoemde partners, medebegunstigden zijn in het project. Voor alle project gerelateerde kosten die deze partijen declareren geldt dat hiervoor dezelfde subsidiabiliteitsregels van toepassing zijn als voor de begunstigden genoemd in de beschikking. Dit is voor de hele periode van toepassing.

3 Bij de start van uw project is de verantwoordingsmatrix opgesteld. In de uitvoeringsovereenkomst staat dat deze onlosmakelijk met de uitvoeringsovereenkomst is verbonden. Dit verband vervalt bij deze om kleine wijzigingen eenvoudiger door te kunnen voeren. Dit is voor de hele periode van toepassing.

4. De categoriseringstabel is gewijzigd. Deze gewijzigde categoriseringstabel geldt vanaf 1 september 2019 voor uw project. Dit betekent dat wij vanaf die datum de aangepaste categoriseringstabel zullen toepassen bij de beoordeling van de kosten die u vanaf 1 september 2019.

Klik hier voor de categoriseringstabel

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de tekortkomingen die in de nieuwe categoriseringstabel zijn aangeduid met (*). Wanneer hiervan sprake is, wordt de verlaging van de subsidiabele kosten aangeduid als netto-correctie. Als een netto-correctie van toepassing is leidt dit altijd tot het lager vaststellen van de subsidie.

Als er sprake is van een tekortkoming die niet is aangeduid met een (*), dan hoeft de subsidie niet altijd lager te worden vastgesteld. Als u uiterlijk bij het verzoek om vaststelling van de subsidie de tekortkoming heeft kunnen herstellen of als u de subsidiabele kosten waar de tekortkoming op ziet heeft vervangen door andere subsidiabele projectkosten, dan leidt de tekortkoming niet tot een netto-correctie. De percentages in de tabel en zullen naar redelijkheid worden toegepast.

Heeft u vragen over de nieuwe categoriseringstabel dan kunt u terecht bij het programmabureau. Verder verandert er niets aan de mogelijk  inzake bezwaar en/of beroep tegen opgelegde sancties. Dit kan pas bij de vaststelling van het project.