kansenvoorwest-logo-middel-3186

Geef uw mening: Digitale consultatieronde Regionale Innovatie Strategie

Fijn dat u met ons mee wilt denken. Kijk hier voor de concept Regionale Innovatie Strategie (RIS) en doe mee met de digitale consultatieronde.

Hieronder vindt u de vragen. U heeft de tijd tot 21 oktober 2019 om ze te beantwoorden. Het spreekt vanzelf dat we u op de hoogte houden.

Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Digitale consultatieronde Operationeel Programma Kansen voor West III (2021-2027)
Geef uw mening

Fijn dat u met ons mee wilt denken. 60% van het Operationeel Programma Kansen voor West III is af. Voor de volgende 40% willen we graag uw mening horen.
De (digitale) consultatie voor Kansen voor West III is gestart met een webinar op 18 juni jl. Kon u daar niet bij zijn, of wilt u nog eens terug horen wat er gezegd is, klik dan hier voor een link naar YouTube.
Nu volgt een (digitale) vragenronde. U heeft de tijd tot en met 9 juli 2020 om ze te beantwoorden.
U mag ook alleen de vragen beantwoorden voor het programmadeel, waar uw interesse ligt.
Het spreekt vanzelf dat we u op de hoogte houden via deze site.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Vraag 1

Het programma Kansen voor West III is, net als Kansen voor West II, opgebouwd uit drie onderdelen: Innovatie-, Klimaat en Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. De samenhang ligt in de inzet in de maatschappelijk belangrijke transities naar een klimaat neutrale, circulaire, digitale, gezonde en veilige toekomst.

Onderschrijft u de algemene opzet en doelstelling van het programma. Heeft u verder nog aanvullingen of adviezen?
Vragen innovatie:
Vraag 2

Voor het onderdeel Innovatie borduren we deels voort op de valorisatiedoelen van Kansen voor West II. Het is nog steeds nodig te investeren in de fase tussen fundamenteel onderzoek en het marktklaar maken van innovaties, zowel met financiering in de vorm van kapitaal als met subsidies.

Onderschrijft u dit en heeft u verder nog aanbevelingen, accenten of adviezen?
Vraag 3

Naast valorisatie is de brede implementatie van innovaties geïdentificeerd als knelpunt. Omdat deze brede implementatie noodzakelijk is voor de genoemde maatschappelijke transitiedoelen lijkt het belangrijk de obstakels die deze brede implementatie verhinderen in kaart te brengen en van oplossingen te voorzien. Daarom willen we met Kansen voor West III daar ook een actielijn voor toevoegen. We vragen dus een stapje verder te gaan dan alleen de technische proof of concept fase. Daarnaast willen we ook het in kaart brengen van deze obstakels meenemen in de te ondersteunen projecten.

Onderschrijft u deze noodzaak en acht u die ook haalbaar? Heeft u hier verder nog adviezen of suggesties bij?
Vraag 4

Zijn er suggesties voor instrumenten en thema’s voor calls bij de uitvoering van het programma?
Vragen klimaat:
Vraag 5

Voor het onderdeel Klimaat hebben we te maken met een grote opgave en brede doelstelling. Zowel vanuit Europa als nationaal, regionaal en lokaal. Er zijn en komen vanuit de diverse publieke lagen ook veel middelen beschikbaar. Kansen voor West III denkt de meeste toegevoegde waarde voor de inzet van haar beperkte middelen te kunnen bieden door de inhoudelijke scope breed te houden. Daarmee is het programma flexibel om de middelen complementair aan andere bronnen te kunnen inzetten. De afbakening zit wel in het idee dat het moet gaan om opschalen van innovatieve concepten.

Onderschrijft u dit en heeft u verder nog aanbevelingen, accenten of adviezen?
Vraag 6De opgaves voor klimaat zijn groot. Toch lijkt het organiserend vermogen om tot goede business cases, consortia, afspraken en scenariokeuzes te komen op zich al een uitdaging. Wij denken dat dit vermogen bepalend wordt in het bereiken van de doelstellingen. Kunnen de projecten het tempo van de middelen volgen om de streefwaardes voor een volledig circulaire en klimaat neutrale situatie in 2030 te halen. Wij denken dat het programma meerwaarde kan hebben door de (relatief) beperkte middelen uit Kansen voor West III deels in te zetten op investeringen in dit voortraject (uitwerken scenario’s, consortia, business cases).

Onderschrijft u dit en heeft u daarbij suggesties of aanbevelingen?
Vraag 7

Zijn er suggesties voor instrumenten en thema’s voor calls bij de uitvoering van het programma?
Vragen duurzame stedelijke ontwikkeling:
Vraag 8

Kansen voor West III - analyses leiden tot de conclusie dat er extra inspanningen nodig zijn om achterstandsgebieden mee te krijgen in de genoemde maatschappelijke transities. Dit wordt nog versterkt door de COVID 19 crisis. De inzet zal dan ook deels hierop gericht zijn.
Onderschrijft u dit en heeft u daarbij nog aanbevelingen en suggesties?
Vraag 9

De mismatch op de arbeidsmarkt manifesteert zich, eveneens versterkt door de COVID 19 crisis, nog sterker dan voorheen. Op allerlei niveaus zijn andere skills en vaardigheden nodig. Inzet op samenwerking tussen bedrijven, opleidingsinstituten en overheden blijft daarbij een belangrijke sleutel.
Onderschrijft u dit en heeft u daarbij nog aanbevelingen en suggesties?
Vraag 10

Heeft u suggesties en aanbevelingen voor onze aanpak om ook zoveel mogelijk draagvlak binnen de betreffende gebieden te kunnen bewerkstelligen?