kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling Utrecht (stad) - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit stad Utrecht (gti) (P3.SU.G2)

GESLOTEN PER 1 juli 2023

 

De gemeente Utrecht opent eind december binnen Kansen voor West 2 nog een subsidieplafond van € 400.000,- binnen Prioritaire as 3 van het Operationeel Programma Kansen voor West II (2014–2020): Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit. Specifieke doelstelling Arbeidspotentieel: het verkleinen van mismatch op de arbeidsmarkt.

Op basis van het stedelijk uitvoeringsplan ondersteunt EFRO gebiedsgerichte projecten die zich richten op de vraag van bedrijven naar voldoende geschoold personeel, met name in de toekomst, en op de ontwikkeling van werkgelegenheid.

In lijn met de gemeentelijke aanpak vanuit de integrale opgave ‘Werk voor Iedereen’, richten acties voor het versterken van het (toekomstig) arbeidspotentieel zich op die sectoren waar door het bedrijfsleven tekorten of mismatch tussen vraag en aanbod wordt ervaren.  Met de opgave Werk voor Iedereen verbindt de gemeente Utrecht werkgevers en het onderwijs om de vraag naar werk en het aanbod beter op elkaar aan te sluiten, waarbij de inzet gericht is op de volgende werkvelden: ICT en digitale vaardigheden, bouw en energietransitie, gezondheidszorg en onderwijs. Bij het beoordelen van projecten wordt bij de trekkers van de marktgroepen advies ingewonnen over de mate waarin de projectactiviteiten aansluiten bij de marktgroepenaanpak.

Mogelijke aanvragers zijn samenwerkingsverbanden van bedrijven (met name het MKB) en/of intermediaire organisaties met onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, en samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, onderwijs en (eventueel) overheid.

De EFRO bijdrage bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende subsidiabele kosten. Projecten dienen uiterlijk 31 december 2023 afgerond te zijn. Dit betekent dat alle projectkosten gemaakt en betaald dienen te zijn.

 

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Richtinggevend voor de inzet is het Stedelijk uitvoeringsplan ‘Kansen voor West 2’ en het coalitieakkoord 2018 ’Utrecht – ruimte voor iedereen’.

Coalitieakkoord 2018 Utrecht - Ruimte voor iedereen (pdf)

Stedelijk Uitvoeringsplan Kansen voor Utrecht

(Deel)subsidieplafonds Publicatie gemeenteblad