kansenvoorwest-logo-middel-3186

Stichting leerwerkbedrijf de Mussen

Impuls voor Haagse Schilderswijk en zorgsector met Leerwerkbedrijf gericht op zorgbanen!

De Haagse arbeidsmarkt heeft al langere tijd te kampen met een mismatch tussen vraag en aanbod, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De aanbodzijde van de arbeidsmarkt sluit onvoldoende aan op de vraag vanuit werkgevers naar geschikt personeel met de juiste competenties en opleiding.

Tegelijkertijd is er sprake van onbenut arbeidspotentieel, dit speelt ook in wijken met een grote populatie van Hagenaars met een migratieachtergrond. De arbeidsparticipatie van deze Haagse wijken is de laagste van Nederland.

Stichting Leerwerkbedrijf De Mussen ligt midden in het hart van Schilderswijk en gaat de komende jaren aan de slag om juist het onbenutte arbeidspotentieel te begeleiden en op te leiden naar banen in krapte-sectoren in de Haagse arbeidsmarkt. Dit EFRO project betreft een pilotproject met een looptijd van 3 jaar voor het opleiden van 125 vrouwen voor moeilijk vervulbare vacatures in o.a. de zorg en kinderopvang. Het is de ambitie om het idee en de aanpak op termijn verder op te schalen naar andere sectoren.

 

In deze pilotfase kiest de Mussen voor een duidelijke focus qua doelgroep, zoals hierboven beschreven. Daarnaast is de keuze gemaakt om in de pilotfase specifiek de zorgsector te bedienen. Binnen de zorg heerst al langere tijd het beeld dat er ‘handen te kort’ zijn en de huidige gezondheidscrisis heeft dit beeld nog verder versterkt.  Er is veel behoefte aan praktische opgeleide zorgprofessionals. De Mussen heeft goede contacten in de zorgsector en streeft in dit project naar een intensieve samenwerking met werkgevers en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking moet onder andere leiden tot een gevalideerde methodiek als het gaat om het aan laten sluiten van onbenut arbeidspotentieel (met name vrouwen in ontwikkelwijken) op vacatures in specifieke krapteberoepen.

 

Stichting Leerwerkbedrijf de Mussen ontvangt via het Kansen voor West II programma een EFRO-subsidie van € 575.000.